Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөхүүд

Хүний эрх, хуулийн бодлого
Иргэний оролцоо, эдийн засгийн бодлого
Хүний хөгжил, нийгмийн бодлого
Олон нийтийн харилцааны бодлого
Амьдрах орчин, ногоон хөгжлийн бодлого
Гадаад бодлогын зөвлөх
Аюулгүй байдал, Батлан хамгаалах бодлого