• ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

  2017-01-24

                                                                                                                         Төсөл

                                                       МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

   

  2016 оны ... дугаар                                                                                     Улаанбаатар

  сарын ... -ны өдөр                                                                                       хот

                                  ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,

                                            ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

  1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай зүйл, хэсэг, заалт нэмсүгэй:

  1/21 дугаар зүйл:

              “21 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёо

  21.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

                          21.1.1.”ёс зүйн зөрчил" гэж хууль тогтоомжоор тогтоосон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдлийг;

                          21.1.2.“сул орон тоо” гэж төрийн албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, дэвшүүлсэн, шилжүүлсэн, эсхүл төрийн албан хаагч төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан, төрийн албан хаагч нас барсны улмаас тухайн албан тушаал суларсан байхыг;

                          21.1.3.“сонгон шалгаруулалт” гэж энэ хуулийн 21.1.2-т заасан сул орон тоог тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа буюу төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, төрийн албанд бэлтгэгдсэн байдлаар шатлан дэвшүүлэх эсхүл хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэгдсэн иргэдээс нээлттэй, өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтаар хамгийн өндөр оноо авсан иргэнийг тодруулах ажиллагааг;

  Дэлгэрэнгүй
 • СОНГОГДСОН БОЛОН ТОМИЛОГДСОН ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТАНД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ

  2017-01-24

                                                                                                                        Төсөл

                                                 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

  …. оны ... дугаар                                                                                Улаанбаатар

  сарын ...-ны өдөр                                                                                               хот


                     СОНГОГДСОН БОЛОН ТОМИЛОГДСОН ТӨРИЙН ӨНДӨР

                АЛБАН ТУШААЛТАНД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ

   

  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

  1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

  1.1.Энэ хуулийн зорилт нь сонгогдсон болон томилогдсон төрийн өндөр албан тушаалтанд сахилгын, ёс суртахууны болон улс төрийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл, журмыг тодорхойлоход оршино.

  2 дугаар зүйл.Сонгогдсон болон томилогдсон төрийн өндөр албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын тухай хууль тогтоомж

  2.1.Сонгогдсон болон томилогдсон төрийн өндөр албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хуульболон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

  2.2.Бусад хууль тогтоомжид энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол энэ хуулийг дагаж мөрдөнө.

  Дэлгэрэнгүй
 • ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

  2017-01-24

                                                                                                                 Төсөл

                                                   МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

  …. оны ... дугаар                                                                                Улаанбаатар

  сарын ...-ны өдөр                                                                                               хот

   

                                          ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

                                                    /Шинэчилсэн найруулга/

  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

  1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

  1.1.Энэ хуулийн зорилт нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах,онцгой байдлын байгууллага болон гамшгаас хамгаалах удирдлагын тогтолцоо, зохион байгуулалт,үйл ажиллагаатайхолбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

  2 дугаар зүйл.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж

  2.1.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

  2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээг дагаж мөрдөнө.

  Дэлгэрэнгүй
 • ИРГЭНИЙ УЛС ТӨРИЙН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

  2017-01-24

  Төсөл

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

  2016 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр                                  Улаанбаатар хот

                                                                                          

  ИРГЭНИЙ УЛС ТӨРИЙН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

  1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилго

  1.1.Энэ хуулийн зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан иргэний улс төрийн эрх, төрийн үйл хэрэгт шууд оролцох эрхийг иргэдийн санаачлагад үндэслэн хэрэгжүүлэх баталгааг хангах ардчилсан ёсыг бэхжүүлэхэд оршино. 

  Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  2016-03-22

                                                                                                                                                            Төсөл

                                                                                     МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

                                                                                                                                      

  2016 оны ... дугаар                                                                                                         Улаанбаатар    хот  

  сарын ...-ны өдөр                                                                                                                                                                                 

                                                                    МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛЫН ТУХАЙ

                                                                                   /Шинэчилсэн найруулга/

  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Нийтлэг үндэслэл

  1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

  1.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын төр, хувь хүн хоорондын эрх зүйн тогтвортой холбоог тодорхойлж, Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, харьяаллаа алдах, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

  2 дугаар зүйл.Монгол Улсын иргэний харьяаллын тухай хууль тогтоомж

  2.1.Монгол Улсын иргэний харьяаллын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

  3 дугаар зүйл.Монгол Улсын иргэн

  3.1.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдөр Монгол Улсын иргэний харьяалалтай байгаа болон энэ хуулийн дагуу Монгол Улсын харьяат болсон хүнийг Монгол Улсын иргэн гэнэ.

  Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  2016-01-06

  ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  Дэлгэрэнгүй
 • СОНГОГДСОН БОЛОН ТОМИЛОГДСОН ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  2016-01-05

  СОНГОГДСОН БОЛОН ТОМИЛОГДСОН ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  Дэлгэрэнгүй
 • УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  2016-01-05

  УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН  НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

   

  Монгол Улс ардчилсан тогтолцоонд шилжээд даруй 25 жил өнгөрсөн боловч эдүгээ улс төрийн намуудын төлөвшил, улс төрийн тогтолцоонд гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн орчин учир дутагдалтай байгаа нь ардчилсан төрийн байгуулал зохих ёсоор ажиллахгүй, засаглалын хямралт байдал үүсэхэд нөлөөлж байна.

  Энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013-2017 оны бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Хоёрдугаар бүлгийн 2.7-д “Улс төрийн намыгтойрсон эрх зүйн тогтолцоог боловсронгуй болгож, намын гишүүнчлэл, өмчлөл, санхүүжилт, зохион байгуулалтын асуудлыг орчин үеийн жишигт нийцүүлэн шийдвэрлэнэ”,Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Тавдугаар бүлэгт “улс төрийн намыг нийтийн хөгжлийн зүй тогтолтой уялдуулан төлөвшүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр шинэчлэл хийх; Үндсэн хуулийн зарчим, байгуулал, Монгол Улсын үндэсний эрх ашгийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулсан улс төрийн нам, улс төрчдөд хариуцлага тооцох механизмыг бий болгох" гэж тус тус заасныг үндэслэн энэхүү хуулийн төслийг боловсруулав.

  Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  2015-12-03

  Монгол Улсын Төрийн шагналын тухай хуулийн төсөл болон хуулийн төслөөрх энгэрийн тэмдэг, одон, медалийн загварын хувилбаруудыг үүгээр хүргэж байна

  Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛС БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  2015-10-29

  2015 оны ... дугаар                                                                                                     Улаанбаатар хот
  сарын ...-ны өдөр                                                                                                                     

                                   МОНГОЛ УЛС БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ ТУХАЙ

   

                                                     НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Нийтлэг үндэслэл

  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

  1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улс байнга төвийг сахихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

  2 дугаар зүйл. Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай хууль тогтоомж

  2.1. Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль,  энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

  2.2. Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, харилцааг үл хөндөх бөгөөд Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол уг гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

  3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

  3.1.  Энэ хууль нь Монгол Улс байнга төвийг сахихтай холбогдсон харилцаанд хамаарах бөгөөд тус улсаас бусад улстай улс төр, нийгэм, худалдаа, эдийн засаг, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологи, хүмүүнлэг, батлан хамгаалах, гамшигтай тэмцэх зэрэг бусад салбарт хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцаанд хамаарахгүй.

  4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

  4.1. “Байнга төвийг сахих” гэж аливаа дайн, зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцохгүй, энхийн цагт цэргийн эвсэл, холбоонд нэгдэхгүй байхыг хэлнэ.

  Дэлгэрэнгүй