DoirO iia Hea Hogo* oa DoeeeI

 

 MedekEle& BirioekEhsea= NereehkEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

 2005, 05, 11, doge*= 77

 

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia DoeeeI HeolI iia 9 dokE* Joii& oa   1 dekuA Jigelda iI foiedosolea Jerli( bEgolgeeeO NI=

 

   DoirO iia Hea Hogo* oa Dodoreeeiilelda iI 1 dokE* Hebsorolda,

   DoirO iia Hea Hogo* JeleeeO, CeehkEKlK Jiro^ I 2 doge*

   Hebsorolda, DoirO iia Hea Hogo* I CeehkEKlK dO DoirO

   Doimea dO bEa frKK feiileoeeee&   Meeedege& I 3 doge*

   Hebsorolda iia Yosoge* Do_ Do_ bEdolesogeI.

 

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Ne, bEgebEedI

 

    HegolBrI foinea= DodogedO feji&, kunelda iia

    felbEa O Dero) t b, WcirbEdO

 

 

 Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia 2005 foa O

 77 doge* Jerli( oa 1 dokE* Hebsorolda, DoirO iia

 Hea Hogo* oa Dodoreeeiilelda

 

    1, DoirO iia Hea Hogo* ( Cesida << Hogo* >> kEK ) oa

    foiedo* 150 SenDimwDw*

 

    2, foiedosoa O kEt BiKI Ce* foiedo* 42 SenDimwDw*,

    foirkEa NI DekEdO firmeit iie* iiea 25 SenDimwDw*, DooredO

    firmeit iie* iiea 31 SenDimwDw*

 

    3, DoirbEa De& t iia Hece* Modoa O foirkEa 12 SenDimwDw*

 

    4, Ce* oa Hoye* De& t dO DeBa fkEsiit oa bElkEdeldO

    CogolBrI kEt bEii% t.

 

    5, Hogo* oa fsia O flikEa De& t DekE* t frkuhsea Yisoa

    fbE* kEt  DekE* t Yisoa frdenI SikuoekE% t.

 

    6, fbE* kEt iia foirKljileK fordO 77 SenDimwDw*

 

    7, Hogo* oa CibeeedesO iI He* t kEkE* Jiso^ oa Hordoa

    fodo^ oa Moria O SeK& iie* kuK bEt fordO NI 118 SenDimwDw*

 

    8, Hogo* oa f* t He* t Soroa Hoo_ foeeso) t 38 SenDimwDw*

 

    9, CibeeedesO iia 1 Ciehgelego* Hoo_ CikuA 20 SenDimwDw*

 

    10, DooredO DebkEa O fordO 110 MillimwDw*,

    foiedo* 50 MillimwDw*

 

    11, DekEdO DebkEa O fordO 40 MillimwDw*,

    foiedo* 30 MillimwDw*

 

    12, Moria O DologeI iia Sina iia foirkEa 55 MillimwDw*,

    DologeI iia Cikua O fordO 40 MillimwDw*

 

    13, Hogo* oa Nomoa O fordO 105 SenDimwDw*,

    DeKa dO   Dedeeesea He* t kEkE* Moria O SeK& oa kulgesoa O

    fordO 114 SenDimwDw*

 

    14, Moria O DologeI iia DooredO De& t dO Nera, Sera,

    Ge& GorbEt iI foiedosoa O feloeeea kEt bE* KiriyeleKloa Seiilo% t.

 

    15, Hogo* oa CimehdO Horgoa O foiedo* 217

    SenDimwDw*, foirkEa 99 SenDimwDw*, ferO DeiisI bEa

    Jojegea NI   Bloa DekEdO bEt DooredO foirkEa NI Do_ BirI

    31 SenDimwDw*

 

    16, CimehdO Horgoa O DooredO kEseit DO DelkErejO bEii) t

    bEoemelieheeO t,  DekEdO De& t iia Domda kEseit DO GorbEa frdenI,

    Nera, Sera,  Ge& DoirbEt iI, DeKa O DekEdO, DooredO De& t,

    HejegO bE* foiedosoa O foiljeI kEt dO SoibElehsea fordO Cegea

    Hede( Hoye* DeiisI bEa DelkEhdea bEii) t bE* SeiilBrile% t.

 

    17, CimehdO Horgoa O Gede% t, Dodo% t De& t iI

    Nerea O Doyegea O 1 foleB* Si* t foiehkEt bE* Bdo% t.

 

    18, CimehdO Horgoa O Hoye* De& t iia Bso) t firmeit

    DekEK* fbE* kEt bE* Cimehle% t.

 

       

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia 2005 foa O

   77 doge* Jerli( oa 2 doge* Hebsorolda

 

    DoirO iia Hea Hogo* I JeleeeO, CeehkEKlK Jiro^

 

    1, DoirO iia Hea Hogo* I ( Cesida << Hea Hogo* >> kE% t

    DoirO iia Yosole& KiedooekE& oa foirKkEa dO bEiirilegolo% t.

 

    2, Hea Hogo* I DoirO iia Yosole& KiedooekE& oa

    foirKkEa fca Doi* GedeeesilegoleeO B& Moehgo& folo_ oa  

    YeroehkEiilehcI iia  Deme) t iia Geje* oa Dero) t iia

    JekuromjI bE* KiiceoekE% t.

 

    3, Hea Hogo* I DoirO iia Yosole& KiedooekE& oa foirKkEa fca

    Doi* GedeeesilegoleeO dO DoirO iia Hea HogorcI Degeldoa YeB% t.

 

    4, Hea Hogo* I JeleeeO, JoikEkEK, DekEkEBrileK foiI t dO JoibkEa

    CimehdO Horgoa dO NI bEiilge% t.

 

    5, buliit oa Dogele& oa Si% t Ji& oa fkua ByO Cegea Se* t iia

    Si% t iia NikEa O Moria Ce( DO DoirO iia Yosole& KiedooekE& oa  

    foirKkEa dO Hea Hogo* I DoirO iia Hea HogorcI DedejO

    CeehkEKlo% t.

    fiia K CeehkEKlK dO bEa Hea Hogo* I KihlejO, << DoirO iia Hea

    Hogo* oa Kiit Dehsire& t >> kEjO Horeeesea folea dO Jerlegeoa Hea

    Hogo* iie* << Moria O YeBde& >> kEmeK foiedosoa O folemjileldO

    feyelgO iI fkEsihleKlo% t. Moia

    << DoirO Doimea dO bEa frKK feiileoeeee& Meeedege& >> - I

    Hea Hogo* oa feyelgoa dO frKa DegodejO kEle% t.

 

    6, DoirO iia Hea Hogo* I DedejO CeehkEKlK foiI t bE*

    bEiilceeeO Kimo_, JokuyeeedeeeO feji& oa De_ Dere) t iI DoirO iia

    Yosole& oa felbEt Doeedege% t.

 

    7, DoirO iia Hea HogorcI iI MerkEji& oa bEiigolol) t fca Sene&

    febcO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia Deme) t iia Geje* oa

    Dero) t iia JekuromjI bE* Domile% t.

 

    8, DoirO iia Hea HogorcI NI Hea Hogo* I Se* t BirI foijejO,

    Zegerdel) t DeI fercile) t iI ku% t.

 

    9, Hea Hogo* I JeseBrilejO SelbuK B& DoirO iia Hea HogorcI iia

    bEyecilehsea kunelda iia Doo* t Hea Hogo* I forelea BidokEhcI,

    MerkEji& oa Bsooa Kimo_ iie* kulkE% t.

 

    10, DoirO iia Hea Hogo* I Sinecilea kuK B& Moehgo& folo_ oa

    YeroehkEiilehcI iia Jerli( iie* KiiceoekEjO, DoirO iia Hea

    Hogo* oa Dodoreeeiilelda iI Dekua Dodooeeee% t.

 

    11, DoirO iia Bloa Nodo( oa Jekurgea O bEiigolol) t Nogooa Moria

    Hogo* JeleeeO dO bEa DoirO iia Hea Hogo* fca foiedo* foikEI

    Hogo* Jele% t.

 

    12, DoirO iia Hea HogorcI KiedooekEK Sildegea O foci* fKrkEt bEa

    KiiceoekEjO CideeeO foikEI B& Doi* foroleeeO Kimoa I Moehgo&

    folo_ oa YeroehkEiilehcI iia Deme) t iia Geje* oa Dero) t iia

    JekuromjI bE* Domile% t.

 

    13, DoirO iia Hea HogorcI Hea Hogo* I DedejO CeehkEKlK

    BirI dO YeroehkEiilehcI iia Deme) t iia Geje* fca Hea HogorcI dO

    Delereee& filerkEiilejO, Doreseee& oa Joii& Gerdegolo% t.

 

    14, DoirO iia Hea Hogo* oa DoirsO, Ne* t iI bu[nw_ oa Bloa

    Sordelcilegea O Joril) t bE* fesieeleeeO, HegolBrileeeO, fseK& t

    Degoriyelgea foiileoeK iI Horieele% t.

 

    15, DoirO iia Hea Hogo* oa DoirsO bucilkEt, QDo, uno Jiro( I

    febeeO B& Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia Deme) t iia

    Geje* oa Dero) t iia Joibsiyere& iie* KiiceoekE% t.