MedekEle& BirioekEhsea= 2014,08,15                                     Bi,Ne,So,folo_ Do* feiilcilejO bEii)T Roma iia pE# qRwnsi_ Do_ folo_ forogO JorcieeO Je^ degea fe 2 fe 4000 doge* DeI fege* oa KilkEt bE* Moekgo& folo_ oa Nodo( DekEK* foiehkErejO YeBeeO degea Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI Ce,flbEkdorjI iI KiedooekEa Cekulegea fodesO filekEjoKI.
DelkereekKI 2014.08.18
MedekEle& BirioekEhsea= 2014,08,15                                     Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI Ce,flbEkdorjI iia foril)T bE* BiKda NeiiremdeeeO kudeoa fereoa folo_ oa Dero)T SI {inpua 2014 foa O Neimedoge* Se*T iia 21 - 22 fdo* ooa Do* Moekgo& folo_ Do* DoirO iia feiilcile& ku%T kEdeit I Moekgo& folo_ oa GedegedO Herilcegea O Yemoa fca MedekEle&T. 
DelkereekKI 2014.08.15
MedekEle& BirioekEhsea= 2014,08,13                     Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI, JebsekdO Kicoa O YeroehkEI |mendleeecI Ce,flbEkdorjI iia foyodea - Ceriit oa Deekgeri( frKK Yosole& oa fejillegea do* forolcejO kElehsea foikEt iI KirkEjO bEii%T.
DelkereekKI 2014.08.14