MedekEle& BirioekEhsea= 2017,10,16                                   Moehgo& oa NeiikE^ fodO bE* Cegeja Jia Ye&T JI HeleeeO Doibsia dO Kirde&T bEa KihjikEdoI, HobuA Kimoa DoilobsijO, NeiikE^ DoeedeBrijieesea Ce( DO La fo( Ye&T JI HeleeeO DoeeeI dO YerieeO YosodeI kEjO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T foijejO bEii)T foci* fca fo( Ye&T JI SerKkEK De&T bE* Heolicioa oa feji& oa kEseit fejillegoljO bEii%T.
DelkereekKI 2017.10.16
MedekEle& BirioekEhsea= 2017,10,16                                    ModO DerieeO foiedosoa O fdo* I Dokuyeldogoloa Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Deme)T Jia Geje* oa HemdO folea fna Ni^T Gere( Do* Neiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt Jia Nodo( DebuskE*, bEyeejirokEt Heiireeea O bE& dO ModO Deri&T.  
DelkereekKI 2017.10.16
MedekEle& BirioekEhsea= 2017,10,14                                     Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T foinodo* ModO DerieeO foiedosoa O fdo* Jie* DoirolkuA SorgegolI Hea - fegola DeKrkEt Jia 34 dokE* SorgegolI Jia forcia dO ModO DeribEt.  
DelkereekKI 2017.10.14