Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia filekElda

 

MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2011 - 11 - 24

 

 

        Moehgo& folo_ oa SiejileK foeeegea O SelBrI iia Neiida fejilleeeseoa, frde^ SiejilekEa O fejildea, frdemdeoa DO

 

        frku^ KiedodO frdemdea Sodologecioa, SiejileK foeeegea O JioeKldea NoKoa,

 

        HedoeedeI, Noyeoa ft

 

        Moehgo& folo_ DO forcia Ce( oa SiejileK foeeegea O bEiigolol) t fKscO Kihjihsea O 90 Ji&, SiejileK foeeegea O feEdwmI bEiigoloeedeeesea O 50 Ji& oa foI iI Dokuyeldogoloa fkEt foroa O MenI Kihji&, Debsi& oa foyoa foeeegea, Hordoseeego* Bloeesea frdemdea, SodologecI, SiejileK foeeegea O bEiigolol) t iia fejildea, felbEa HegeeecI Da BiKa dO bEa bEye* oa MeedocilekEt DebsiKljO, femjilda BidokE&, feja kEiimorI, Seiia Seiieeea BiKa I Kisea firokEI t.

        fodO fca 90 Ji& oa DerdekEkuA fna fdo* ooa DO kEseit SekEkEdea Sene) t Joril) t bEa NikEoekEjO, folo_ foroa O bEa Hocoroeede& I ferilgeeeO, fereoa Doimea iiea Soyoa kEkEreKlK, BiK Neiida bE* buciit foisoit, BlbEsore& Soyo& DeI BleeO iia Doleda SiejileK foeeegea O Joii& BirI iia SelBrI iI fKskEa KihjiKlK Joril) t BiKI Sodo* buciit oa Kiriyeleeit I bEiigoljeI. fiia K HobuleI Secea Hegea O foiI t fca folemjile& DeI Moehgo& oa SiejileK foeeegea O forcia Ce( oa DeokEt NI Sodo* buciit oa Kiriyeleeit iie* fkulejO, foiehkErehsea Hogocegea dO fkEt foroa O bEa Geje* JoiI, fego* femiseeo&, femidea forgome&, DeokEt Zesdi*, kEla, YosO Jeehsi& fca fkulekEoa frodesO bEyeli( oa NoikEca, Dwhniit, DwhnolokuA iia Sodol) t SiejilekEt kudeit folea ferbEa frde^ SiejilekEa O bEiigolol) t, frde^ oa HemdO folea, SiejileK foeeegea O Doeedelce) t Birildoa BI BljO, fkEt foroa O bEa Kihji& Debsi& dO YekEt HobuA NemerI forogoljO, DelekEI deku% t Kiliyea Joibsiyerehdehsea frde^ oa Domoeeea BidokE& DogorbujO bEii) t iI bEeeereeea DemdehleK dO DegedeI bEii% t.

        1961 foa dO SiejileK foeeegea O feEdwmI bEiigoloeedeeesea iie* forcia foiI t iia SiejileK foeeegea O Kihji& oa NikEa Si% t fria fkulejO, Dera Ce( fca HoiisikuA Hege_ Jegoa Ji& dO Mea O foroa O SiejileK foeeegea O SelBrI BiKI La De& t bE* foirkEjia KihjijO, foiedosoa O Sodol) t SiejilekEa O Domoeeea CidebkuA DeI Blo& t. Si, fo, fe - iia frdemdea Sodologecioa foibE* oa foroa O DeokEt, Soyo&, fkEt kElea O Sodol) t iI foirkEa Kiriyea dO femjilda DeI YeBgoloeesea NI foiedosoa O Dosege* Doeedeni& I bEdojigoleeO, NeiikE^ oa SeoekulkEa O Bloa Soyo& oa Doibsia I DekEhsileKlK dO Cieeola fKrkEt KiiceoekEhsea bula.

        Mea O frdemdeoa frodesO bEyeli( oa Si% t fordO Nogooa I NekEkEK, KidekEt fejO feeeoI, fenegeeeO iia SiejileK foeeegea O SelBrI dO Me& oa Si% t fKlde* ooa BI BlgeeeO, Kimoa Me& oa HeldeBridO fbEoecia fca forioecilea SerkEiileK, HemegeleeeO folea Doiro& oa f^ bEledome& BI BlgeeeO, fkEt foroa O bEyeli( I foyoa foeeegea SiehkEhsea foinedeI bEre) t, BidokEhdeKa Blgea BlbEsoregoleeO Dwhniit, DwhnolokuA iI BI BlgeeeO, Seese* Sodolo& JerkEt feji& I femjilda DeI kujO fdA oa Jese( oa SelBrI dO NebdereKlohsea bEii% t.

        DelekEI dekua dO SiejileK foeeegea O Si% t fololda Nogooa Hordoca DeI DoikEa DelkErejO BI  fna Ce( Do* folo_ foiedosodea O bEa SiejileK foeeegea, NeiikE^ oa kErehcekEt iI HeehgeeeO dO Cihlehsea Sodol) t SiejilekEa O feji& I Senegecilea, folea folo_ oa frde^ SiejilekEa O Hemdoreeesea Sodolgea O forci& dO fidebkudeI bEiirI SegorI fjelejO, Sodol) t, SiejilekEa O Silideit fer) t foeeegea, DwhnolokuA fca bEiiehgO SorolceeeO, NebdereKlK, NodoeesigoleeO

De& t bE* Nieeda Hemdorea fejillejO, SiejileK foeeegea O SelBrI iia feji& oa Cine*, foi* t foihKkEjI iI DekEhsileKlo% t kEdeit DO Moehgo& folo_ oa DoirO iia DeriKa buA Biria fidekE& DeI bEii% t.

        Moia foiedosoa O DeokEt, buciit Soyo& oa Geiieeemsi( I fole^ Bi* NekEkEa filereKljO, DelekEI Neiida dO DenigoljO bEiieeO NI frdemdea MerkEoa Da BiKa O frku^ fKrkEt bEiieeO YosodeI.

        Moehgo& folo_ DO fereoecile&, Je( t JekElI iia Herilce) t KiejekEiireK iia kurI bE* MedekEle&, MedelkEt dO Dolgegorileeesea foiedosoa O fdA oa Jese(, finnowe]I iia foi* t fesi( DeI Doeedelce) t iI BI BlgeeeO Zegerdel) t Cieeola bE* DelbueedeeeO Blo& t. frdemdeoa, Sodologecioa oa iiea BlbEsoregoloeesea fdA oa Jese( oa foi* t fesi( DeI, foirisoldoK CideBrI DeI Dwhniit, DwhnolokuA iI Kiliyea febcO BiijigoleeO, finnowe]I iia bu[nw_ I KihjiKlK, Si% t BidokEhdeKa, DwhnolokuA iia Doiso& I Hodeldoa febcO foiileoeBrile& dO NebdereKlK De& t bE* DoirO, SiejileK foeeegea, bu[nw_ oa HemdO iia fejille) t iI Si% t Zedoa dO GergeeeO Zegerdel) t DeI bEii% t. GedegedO iia Si% t DwhnolokuA iI foibE* oa foroa dO foi* t doieit DeI NodoeesigoleeO DoeeeI dO CO fidebkuA Senegecile) t DeI fejilleeeO kErehdeI bEii) t iI foecelea DoredoI t. f-eda bEiigelI forcia I HemegeleeeO fesegode& bEiiehgO feeheeero& oa Doi$ DO bEiieeO focirdeI.

        DoirO Jese( fca SiejileK foeeegea O SelBrI iia SeehKjilda iia Bidoca iI fonobcideI BlgejO, JerocegoleeO KiroehkEt iI kEmjiI t iI MedehdeKiica NemehdeKlK Zegerdel) t DeI bEii) t iI CO kEleI t.

        fna K DeokEa foI bE* Da BiKa foiehkErehsea Hogocegea O feji& foiile_ iiea Noeeoca DeI doiehnejO, Cineeesida kuK feji& oa iiea

Cihle& I CimbEiiregoloa Dodoreeeiileeesea fer) t kEmjiI t NoKoa I febcO bEii) t iI Seiisiyea DemdehleK iia SecegO frde^ SiejilekEa O fejildea, Sodologecioa oa CidebkuA iI SeiijiregoleeO, DelekEI iia Silideit Dwhniit, DwhnolokuA, finnowe]I iI foiila fejillegea dO bEa foi* t foihKkEjI DeI NebdereKloa fejilleeeO iI KiseI t.

        Moehgo& folo_ oa SiejileK foeeegea O SelBrI foirKljida foisoa DebsijO, foi* t foihKkEjI NI foilemjI YekEt bEiieeO BldogeI.

 

 

        Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI CekuI t iia flbEhdorjI

 

        folegeebEgedo* Hoda

 

        2011 foa O 11 dokE* Se* t iia 24 - O fdo*