Zeekne& oa Deso( 


 Zeekne& oa Deso( oa Ciit FKrkEt  

 

  Zeekne& oa Deso( I Deme) t iia Geje* oa Dero) t Sigooa

Fodoridol) t bE* Heekge%T.

 

  Folo_ oa ColO KirdokEK, Fodoa MwdelI bE* ZeekneeeO DeI HolBeedeeesea BiK Foiila Fejille) t iI Jokuyea bEiigolo%T.

 

  Zeekne& oa Fesegode& kElelceK Bdol) t iia Joible& oa Hore& dO Fesegode& Forogolo%T.

 

  Zeekne& oa Fesegode& iie* MedekEle& oa Seeit BiridoKlo%T

 

   

 

  Deso( oa RwqwrwnDA ooa                                                                

  bE,Hoekgorjola, Zeekne& oa Fesegode& Herigoceeesea FeeeeleeeO SiejikEcI, 266380

     

  L, Wcirsoiroeit, Zeekne& oa Fesegode& Herigoceeesea SiejikEcI, 263400

     

  De, CiderebE&, Zeekne& oa HolBeede& DeI FerkuwA, Sodolgea O Fejildea, 263400