Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠪᠥᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭ᠋᠋ᠤᠬᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠥᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠷᠡᠯᠰᠥ᠋ᠬᠡ ᠳᠥ ᠪᠥᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠬ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠥ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠸᠸᠼᠥᠫ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠥᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊᠂ ᠬᠥᠷᠡᠯᠰᠥ᠋ᠬᠡ᠂ 《ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋ᠠᠲᠤ ᠯᠤᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》ᠪᠥᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠬ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ《ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠥ ᠡᠬᠡ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠥ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠥᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠥ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠥᠰᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠥᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠳᠥᠢ ᠴᠥ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠥᠪ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠠᠢᠢᠲᠠᠯᠢᠭ᠌ ᠥᠨᠡᠲᠥ ᠵᠥᠢᠯᠡᠰ ᠲᠥ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠥᠬᠥᠢ ᠯᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠯ ᠠ᠃

ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠸᠸᠼᠥᠫ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠤᠮᠠᠲ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ 12 ᠵᠢᠯ ‍ᠥᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠡ᠃

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠮᠡᠨᠳᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯ ᠡ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠥᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠬ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ 2012 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠳᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠢᠢᠨ 12 ᠤ ᠡᠳᠥᠷ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠤᠮᠠᠲ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃