Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠥᠷᠦ ᠢᠢᠨ 2227᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 812᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 107 ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 97 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 29 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠄

 

《ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠠ᠋᠂

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠡ

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠳᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ – ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

 

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠢᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠢᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠢᠢ ᠰᠣᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡ ᠬᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠥᠬᠦᠪᠡᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠢᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 9 ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ 9 ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠬᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠥᠷᠭᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠵᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠢᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠥᠨᠥ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠤᠭ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠥ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠥ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠳ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠲᠥ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠ ᠲᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠨᠠᠢᠢᠷᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ – ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠥ ᠳᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠃

 

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭ ᠡ᠃

 

ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠢᠢᠰᠦᠨ ᠬᠥᠯᠲᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃