Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠤ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠨᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2019 ᠣᠨ ᠤ 01  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 29 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ》 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

 

ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩ᠋ᠭᠦᠢ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

 

ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠥ 《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠳᠥ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ》 ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

 

ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ》 ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠣᠨᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

 

ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠰᠢ ᠰ᠂ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠄

《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ》 ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠢᠢ ᠲᠡᠨᠢᠢᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠢᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠥ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃《ᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠮᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠢᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ》 ᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ᠄

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠥᠪ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ᠂ ᠥᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ 《ᠢᠯᠢᠶᠠᠳ᠋》᠂ 《ᠣᠳᠢᠰᠰᠧᠢ》᠂ ᠹᠷᠠᠨ᠋ᠼ ᠤᠨ 《ᠷᠣᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠦᠨ 《ᠮᠡᡁᠠᠪᠠᡁᠷᠠᠲ᠋》᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ 《ᠢᠭᠣᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ 《ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ》 ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ 《ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ》 ᠍ ᠳᠥ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠩ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠢᠢᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠢᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠠᠢᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠠᠮᠨᠠᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠤᠳ ᠲᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠠᠳ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃

 

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢᠢᠵᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠵᠢᠯᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ 9 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠠᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠳᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠴᠡᠴᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

 

ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠳᠥ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ》 ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

 

《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠳᠥ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ》 ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄

 

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠦᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠥ ᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠥ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠄ ᠬᠦᠮᠢᠨᠠᠢ /ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠡᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠲᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠯ ᠬᠦᠦ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

 

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠲᠣᠷᠣᠯᠵᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠣᠭ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠳᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠵᠢᠷ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠷᠴᠢ ᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠰ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠵᠡᠭᠴᠡ ᠭᠢᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠢᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠢᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠭᠲᠤᠯᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰ ᠢ ᠤᠳᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠨ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠴᠦᠦᠯ ᠳᠥ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠯᠭᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩ᠋ᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠢᠢᠯᠤᠤᠷ ᠮᠥᠩ᠋ᠭᠥᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠦ ᠰᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠦᠪᠡᠯ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠷ ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠥᠷᠥᠢᠴᠡᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠯ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠰᠠᠲᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠠᠷᠬᠠᠳ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ 18 ᠥᠩ᠋ᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠬᠡᠷᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ /ᠡᠭᠦᠳᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ/ ᠲᠠᠰᠢᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠡᠩᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠫᠠᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠶᠤᠨᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠬᠡᠷᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠣᠷ ᠰᠦᠷᠲᠦ ᠬᠠᠰ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠷᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠷ ᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠷ ᠰᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠢᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃