Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠪᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠶᠣ᠊ ∙ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠥ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ 《…ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ…》 ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠦᠽᠧᠢ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠦᠽᠧᠢ 1924 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢ ᠪᠤᠶᠤ 60 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢ ᠪᠠᠢᠢᠩ᠋ᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 9 ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠢᠢ ᠲᠣᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠢᠢᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

 

ᠮᠥᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ 《…ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠩ᠋ᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ…》 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠤᠬᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠥ ᠯᠠ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠥ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠥ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠰ ᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ

ᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠺᠣᠨ᠋ᠼᠧᠫᠼ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮ.ᠺᠸ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

 

ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 2013-2019 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 190 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 139 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ 75 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠲᠥ 358.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

 

ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ 1974-1980 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠩ᠋ᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ

ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 1966 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1905 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠳᠣ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ 17 ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ᠂ 4 ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 20 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 10 ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠥ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃