Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 5 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ  ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ᠄

 

《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠ᠋᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠡ᠂

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠡ᠂

ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠵᠣᠴᠢᠳ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠠ᠋᠂

 

ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ  ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠳᠤᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠢᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦᠲᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃

 

ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃

 

ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷᠠᠨᠲᠠ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃

 

ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠥ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠡ᠂

 

ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠭᠦᠢᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠭᠦᠢᠢᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ 《 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ 》 ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠢᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠵᠥᠪ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠢ ᠪᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠣᠭᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠳᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠ᠋᠂ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠡ᠂

 

ᠪᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃

 

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠢᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠰᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤᠷᠮᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠢᠢ ᠨᠠᠢᠢᠮᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 

ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠢᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢ ᠬᠥᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

-ᠪᠢ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

-ᠪᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠢᠢ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

-ᠪᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

-ᠪᠢ ᠡᠺᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

-ᠪᠢ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠠ᠋᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯᠲᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠢᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠌᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

 

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠢᠢᠮᠣᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠢ ! 》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃