Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠋ ᠢᠢᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠥ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ-2019》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠥ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠨᠥ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠡᠴᠢ ᠡ᠊ ∙ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ᠂ 《ᠰᠡᠮᠡᠭᠦᠨ》 ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄

 

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖

 

ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠥ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃

 

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠷ᠎ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠢᠯᠡ᠃

 

ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 25 ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 4230 ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ 6796 ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠥ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠥ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠱᠠᠬᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ᠂ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠩᠴᠢᠳ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠡᠦᠳᠡᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠠᠭᠠᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠳᠣ ᠢᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠱᠠᠬᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠡᠨᠳᠡ ᠮᠥᠨ ᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠹᠷᠠᠨ᠋ᠼ ᠤᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫ ᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠢᠢᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠯᠤ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠹᠷᠠᠨ᠋ᠼ-ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠹᠷᠠᠨ᠋ᠼ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠡᠰᠦ ᠢᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

 

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠢᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠥ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠪᠠ᠃