Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

17 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ 《ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠤᠨᠵᠢᠯᠭᠠᠲᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠ‍᠂ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠪᠠ᠃

 

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭ ∙ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴ ∙ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠰ ∙ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬ ∙ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠫ ∙ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠨ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠥ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠡᠩᠯᠢᠩ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠦᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 《ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ》᠂ 《ᠬᠡᠢᠢᠮᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ 《ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃

 

ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠡᠩᠯᠢᠩ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠭᠠᠪᠵᠤ ᠳ ∙ ᠴᠣᠢᠢᠵᠠᠮᠴᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠣᠮᠠᠲ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵ ∙ ᠴᠡᠸᠡᠩᠷᠠᠪᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠ᠊ ∙ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠲᠤ 《ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠲᠥ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠳᠥ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠲᠥ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠ‍᠂ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳ ∙ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠸᠠ ᠪᠠᠢ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

 

17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ 《ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠤᠨᠵᠢᠯᠭᠠᠲᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢᠢᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠄

 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴ ∙ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠮᠪᠠ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠫ ∙ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠴ ∙ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠳᠣᠷᠵᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪ ∙ ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ

 

ᠬᠣᠪᠲᠣ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠨᠠᠢᠢᠮᠠ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠ‍᠂ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠦᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠡᠩᠯᠢᠩ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ  ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠃