Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢ ᠲᠠᠢᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠩᠬᠢᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠪᠢ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢ ᠲᠠᠢᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ 2021 ᠣᠨ ᠤ 08 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 07 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠡᠨᠯᠢᠩ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠦᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠯᠠᠵᠠ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠥ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢ ᠲᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠵᠠᠪᠳᠤᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ  ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠮᠡᠬᠦᠢᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠥ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ  ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ 《ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠥᠪ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠃ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭᠡᠵᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠥᠪ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠺᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠ᠊ ∙ ᠰᠣᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠥ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠥ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠴᠠᠷ᠎ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠢᠭ᠍ᠯᠢᠮ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃