Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠢᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠴᠡᠭ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ 350 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲ ∙ ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 3.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠲᠥ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠮᠪᠣᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ 2016 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 29 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 184  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠢᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠮᠪᠣᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠯ ∙ ᠭᠠᠩ᠋ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯᠵᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠣᠷᠪᠣᠭ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮᠥᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠠᠩ ᠠᠪᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋᠂ ᠰᠦ᠋ᠨ᠂ ᠰᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠣᠮᠰᠠ᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ 400 ᠍ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠣᠳᠣ 2᠂000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳᠥ 2013 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 50 ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 213800᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ 106900 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ 2016 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠨᠥ ᠢᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠥ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 5.2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2021 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠯᠠ 395 ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠥ 671 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ 192 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ 140 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ ∙ ᠥᠨᠢᠷᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠥ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠥ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠥ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩ᠋ᠬᠠᠷᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠨ ∙ ᠳᠠᠸᠠᠵᠠᠪ ᠡᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠩ᠋ᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠥ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ 40 ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ᠃

2022-2023 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴ ∙ ᠣᠶᠤᠨᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠨᠴᠤᠭᠣᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩ᠋ᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠥᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ 0257 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠢᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠵᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ᠃