Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ-2021》 ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ

《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ -2021》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠥ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠ᠊ ∙ᠰᠤᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠴᠢ‍ ∙ ᠨᠣᠮᠢᠨ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ‍ ∙ ᠪᠤᠮᠸᠴᠢᠷ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠴᠤᠢᠢ‍ ∙ ᠯᠣᠳᠤᠢᠢᠷᠠᠪᠰᠠᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠡ‍᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠥ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ-ᠤᠢᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠥ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ -2021》 ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢ᠄

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠡᠭᠭᠢᠯᠡᠯ᠄
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠡᠭᠬᠢ  ᠤ ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠢᠢᠨᠧᠷ ᠴᠡᠭᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠢᠯᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠳᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠦ᠃

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ《ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ》 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠣᠺᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠧᠷᠪᠠᠨᠨᠣᠸᠠ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠥᠸᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠄
《ᠪᠢᠯᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ》᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ》 ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍  ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠄
《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ》᠂《ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ》 ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃
《ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ》᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ᠃
《ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ》᠂ 《ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍》 ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠃
《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ》᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ《ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍》 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠳᠬᠠᠨᠨᠣᠸ᠃
《ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ》᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠃
《ᠮᠡᠭᠵᠡᠮ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍》 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠺᠣᠷᠨᠢᠨ ᠭᠧᠨ᠋ᠨᠨᠠᠳᠢ᠃
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠢᠨ ᠠᠡᠭᠭᠢᠯᠡᠯ᠄
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ- 《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍》᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ 《ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ》 ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠧᠷᠠᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ᠃

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ》᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠤᠤᠭ᠋ᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠄

《ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ》᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠠᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠤᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ᠃
《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 21 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠡᠷᠡᠩᠯᠣᠨᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠨ᠃
《ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷ ᠠ᠋ ᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 38 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃
《ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠯᠠᠪᠠ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 52 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠢᠳᠠᠮᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠃
《ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠢᠮᠪᠠᠢᠴᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠸᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠃
《ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ》᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠠᠯᠠᠢ᠃
《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 38 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨᠳᠠᠷᠢ᠃
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠢᠨ ᠠᠡᠭᠭᠢᠯᠡᠯ︵ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ︶᠄
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 24 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠩᠬᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 23 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ-《ᠴᠠᠭᠠᠨ》᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠦᠤᠷᠴᠠᠢᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ᠃

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠄

《ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠠᠷᠠᠯᠮ᠎ᠠ᠃
《ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ᠃
《ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ》᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃
《ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠥᠷᠲᠦ》᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ 《ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠃
《ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠥ》᠃ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 《ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤ᠃
《ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 23 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠣᠨᠳᠣᠩᠵᠠᠮᠰᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠃
《ᠬᠣᠣᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 67 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ᠃
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠢᠨ ᠠᠡᠭᠭᠢ︵ ᠳᠤᠮᠳᠠ︶
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ- 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 50 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠰᠡᠩᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ- 《12 ᠵᠢᠯ》᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ 《ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠳᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠃

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ- 《ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ》᠃ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠃

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠄

《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠭᠠᠡᠭ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠥᠨᠢ-ᠡᠩᠬᠡ᠃
《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ》᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 50 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪ ∙ ᠪᠠᠳᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃
《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠢᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ》᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠬᠦᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ᠃
《ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ》᠃ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠦᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ᠃
《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ》 ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ᠃
《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ》᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃
ᠲ ∙ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 《ᠬᠣᠪᠪᠢ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠷᠢ᠃
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ 2022 ᠣᠨ ᠤ 02 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 21  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ 03 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 04  ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠥᠪ ᠳᠥ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2011 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃