Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠄ ᠮᠣᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ 《ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ》 ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠡᠳᠡᠬᠥ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠤᠰᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 300-500 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠱᠣᠣ.ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠰᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃

ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ 590 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠱᠣᠣ.ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ 50-80 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃
ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ᠄

ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠢᠢ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠢᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠢᠢ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ;
ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠢᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠭᠢᠢᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ;
ᠬᠥᠪᠥ᠂ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ᠂ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ;
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠤᠰᠤ ᠢᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ;
ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠥ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃