Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ 《ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠨᠳᠤ ᠡᠵᠢ》 ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠨᠳᠤ ᠡᠵᠢ  ᠤᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠲᠥ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ  ᠤᠳ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ 1910 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ ᠺᠯᠠᠷᠠ ᠴᠧᠲ᠋ᠺᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠢᠡᠡ᠋᠋᠌᠍ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠢᠢ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠪ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠤ ᠢᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ᠂ ᠲᠡᠰᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠰᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡ᠂ ᠡᠪ ᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠪᠰᠢᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤ‍ ∙ ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡ᠊ ∙ ᠣᠶᠤᠨ ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠽᠢ ᠲᠢᠪ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ 1924 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠢᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ》 ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠫᠠᠭᠮᠠᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠽᠢ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠡᠢᠢᠨᠬᠦᠦ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ︕

ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳᠥ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠳᠥ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ《 ᠠᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠢᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠣᠪ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭᠰᠥᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ 《ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠣᠸ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳ ᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠥᠮᠴᠢ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃

《ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠨᠡ ᠴᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃
ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠥᠬᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ 《ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ》ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠬᠡ᠂ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ 《ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠬᠡ᠂ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠢᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠰᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠥ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠰᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠢᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠣᠢᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠥᠰᠴᠦ ᠥᠨᠳᠡᠢᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 《ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ-ᠮᠠᠷᠲ᠋ ᠢᠢᠨ 8》᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠢᠢ ᠪᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠥ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠭᠳᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠬᠢᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ  ᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠯᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠤᠩᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃
ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ ︕
ᠮᠣᠩ᠋᠋᠋᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠢ ︕