Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊ ∙ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠷᠥᠭᠡ ᠎᠎ ᠨᠥᠭᠥᠳ ᠲᠥ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ 《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠥ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠤᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 22 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠠ‍ ∙ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠰᠦᠭᠦᠯᠡ᠃ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠳᠣ 30 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠪᠤᠲᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 《ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠥᠪ》 ᠍ ᠢᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 14 ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ /ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ/ ᠍ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠩ᠋ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 13 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 30 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠥᠪ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ 3᠂000-40᠂000 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠴᠠ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠯᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶ᠎ᠠ 《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠵᠠ‍ ∙ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

《ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠥᠪ》 ᠍ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠮᠥᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠭᠣᠯᠢᠹ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃