Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠨᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠯ ᠡ

ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ 2230᠂ 2231᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 815᠂ 816᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ 110᠂ 111᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 100᠂ 101 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠢᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠨᠼᠧᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠨᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ;

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠱᠣᠣᠪᠠᠢ;

ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠣᠢ ᠠᠨᠭ᠌ ᠲᠥᠪ》 ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠨᠭ᠌;

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠣᠢᠢᠳᠣᠪ ᠤᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ;

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠬᠥᠩ᠋ᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠠᠶᠤᠱᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠶᠥᠮᠵᠠᠢ;

《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠡᠷᠡᠩᠯᠬᠠᠮᠥ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ;

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠸᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨ;

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠠᠰᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠠᠲ᠋ᠬᠠᠨ;

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

《ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ》 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠵᠦᠢᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠸᠴᠢᠷ;

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠲᠡ‍ ∙ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠣᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ;

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ;

《ᠠᠷᠲ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠰᠦ᠋ᠬᠡ;

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠪᠠᠭᠠᠵᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠯ;

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

《ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ-ᠬᠤᠸᠠ》 ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠯᠣᠳᠣᠢ  ᠢᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ;

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

《ᠮᠣᠩᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ》 ᠭᠷᠦᠢᠫ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠢᠢᠨᠥᠩᠳᠠᠭᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ;

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠡᠩᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ;

《ᠲᠤᠽ》 ᠡᠨ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠲᠠᠢᠢᠨᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ;

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠮᠥᠷᠢᠨᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠤᠨᠰᠠᠭ;

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

《ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠰᠡᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠴᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ;

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

《 ᠠᠷᠲ ᠯᠢᠨᠧ》 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ᠂ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ;

《ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ》 ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠠᠭᠢᠢᠪ  ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ;

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

《ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠷᠧᠰᠲ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ;

《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠶᠣᠯ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠠ;

《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩ᠋ᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵ》 ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨᠢᠩᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠥᠯ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ;

《ᠭ᠂ᠲ᠂ ᠪ ᠲᠷᠢᠢᠳᠢᠨᠭ᠌》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢ ᠴᠡᠫᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠡ;

ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠨᠳᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ;

《ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ;

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠄

《ᠤ᠂ ᠪ᠂ ᠫᠯᠠᠰᠲ᠋ᠢᠭ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ-ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠲᠤ;

ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠯ;

ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠨᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃