Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮ ∙ ᠢᠳᠡᠷᠪᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠡᠷᠬᠡᠰ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ》 ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ;

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠺᠣᠮᠪᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠫᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ;

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠳ᠋》 ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠥ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠣᠨᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ;

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ-ᠣᠶᠤᠨ;

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠷᠠᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦᠷᠥ;

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠵᠢᠭ᠍᠋- ᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ;

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠮᠲᠦ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠴᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ;

《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ》᠍ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠢᠢᠮᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠤᠨᠳᠣᠢ;

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠵᠢᠳᠳᠣᠷᠵᠢ;

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠵᠢᠫᠦᠷᠪᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ;

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷᠪᠠᠲᠤ;

《ᠰᠡᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ХХК ᠍ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠵᠠᠷᠠᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ;

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠰᠡᠪᠵᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ;

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠴᠢ ᠦᠷᠵᠡᠨ ᠎‍ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ;

ᠣᠶᠣᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠳᠠᠠ ᠤ ᠢᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠯᠸ᠎ᠠ;

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ;

《ᠡᠮ᠎ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠰᠢ》 ХХК ᠍ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ- ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ;

《ᠴᠠᠢᠢᠷᠲᠤ ᠮᠢᠨᠧᠷᠠᠯ》 ХХК ᠍ ᠦᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠴᠢ ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ;

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ;

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠄

ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠬᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠤᠢᠩᠬᠡ;

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠲᠡᠭᠦᠰ;

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠤᠯᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ;

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠥ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠄

ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ 80 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃