Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ: ᠨᠡᠮᠡᠭᠥᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠰᠢᠩᢉᠡᢉᠡᢉᠰᠡᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᢉᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠨᠤᠴᠤᠭᠤᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠰᠣᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠷᢉᠦᢉᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠐᠐ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠥᠩᢉᠡᠷᠡᢉᠰᠡᠨ ᠑᠐᠐ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᢉᠧᠣᠯᠤᢉᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ  ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᢉᠡᢉᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠨᠡᢉᠦᠷᠡᠰᠦ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠲᠡᠲᠦ ᠲᠧᢉᠨᠢᠺ᠂ ᠲᠧᢉᠨᠣᠯᠣᢉᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠷᢉᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᢉᠧᠣᠯᠤᢉᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠲᠧᢉᠨᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ᠋ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠎ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠥᢉᠡᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᢉᠡᠬᠥ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᢉᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠦᢉᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᢉᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠷ ᠲᠠᠬᠤᠯ᠂ ᢉᠸᠣᠫᠣᠯᠢᠲᠢᠻ᠂ ᢉᠸᠤᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠧᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠩ ᠡᢉᠡᠳᠡᠷᠡᢉᠡᠲᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ᠂ ᠲᠡᢉᠡᢉᠡᠪᠦᠷᠢ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠻ  ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠳ ᠢ᠋ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠢᠢᠠᠨ ᠰᠡᠷᢉᠦᢉᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᢉᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ  ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᢉᠡᠴᠡ ᠨᠦᢉᠦᠳ  ᠢᠢᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᢉᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠴᠢᠳ᠂ ᢉᠧᠣᠯᠣᢉᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠢᠨ᠋ᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦ᠋ᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠘᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠑᠐ ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠷᠳᠤ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ᠋ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠎᠎᠎᠎᠎᠎ ᠢᠢᠠᠷ ᢉᠧᠣᠯᠣᢉᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠖᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠳ᠋   ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠡᠻᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠙᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠐ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠗᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠩ  ᠢᠢᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᢉᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᢉᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠎ ᠢᠢᠠᠨ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠷᢉᠡᠴᠡᠭᠡ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠨᠡᠮᠡᢉᠦᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠰᠢᠩᢉᠡᢉᠡᢉᠰᠡᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠲᠦᢉᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᢉᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠨᠤᠴᠤᠭᠤᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᢉᠡᢉᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠐᠐ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠲᠦᢉᠡᠯᠴᠡᢉᠰᠡᠨ ᢉᠧᠣᠯᠣᢉᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᢉᠡᠳ᠂ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦ᠋ᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᢈᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃