Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᢉᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠵᠡᠢ

“ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ  ᠤ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠶᠤᠯ  ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ” ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠤᠢᠬᠡ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ “ᠡᠻᠤᠫᠠᠻ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ” ᠬᠢ‍᠂ ᠬᠠ‍᠂ ᠻᠣ‍᠂  ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠑᠐᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠒᠐᠑᠐ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩ᠋ᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠦᠲ᠋ᠤᠮᠠᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ᠋ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᢉᠦᠯᠦᢉᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠑᠐᠐ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᢉᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠓᠐ ᠲᠣᠨᠨ‍ ᠢ᠋ ᠦᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠒᠕᠂᠒ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ᠋ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠮᠫᠤᠷᠲ᠋  ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠋ ᠣᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠗᠐᠆᠘᠐ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᢉᠦᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ᠋ ᠣᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᢉᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠮᠥᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᢉᠦᠶᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠭ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠨᠨ‍ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠗᠕᠐ ᠻᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮᠮ ᠨᠡᢉᠦᠷᠡᠰᠦᠬᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠒᠖᠂᠕ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠨᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠭ  ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᢉᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠘᠐ ᠒᠕᠐ ᢉᠷᠠᠮᠮ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠲ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᢉᠢᢉᠰᠡᠨ  ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ  ᠢᠢᠠᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠗᠂᠑ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠲᠣᠨ᠋ᠨ‍ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠑᠐᠐ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠎᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠓᠂᠔ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠨ‍ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᢉᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠑᠘᠂᠓ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠦᢉᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠒᠐᠔᠐ ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠒᠑ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠬᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ᠃
“ᠠᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠒᠐᠕᠐” ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠒᠐᠓᠐ ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠔᠐ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ “ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ”ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠔᠐ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᢉᠦᠯᠵᠡᠢ᠃