Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠭᠡ: ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠭᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠥᠪ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠣᠨᠭᠴᠠᠮᠡ ᠠᢉᠧᠨᠲ᠋ᠯᠢᠭ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᢉᠰᠡᠨ “ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᢉᠲᠡᠨ ᠒᠐᠒᠒” ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠒᠖ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠭᠡ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠭᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠥᠪ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ “ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᢉᠲᠡᠨ” ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᢉᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠧᠻᠨᠢᠭ᠂ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢ᠋ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᢉᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠒᠐᠒᠕ ᠣᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠥᠲᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠭᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠭᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠎᠃


“ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᢉᠲᠡᠨ ᠒᠐᠒᠒” ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠒᠖ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠳ᠋ᠦᠩ
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ

᠑᠆ ᠗ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠡ‍᠃ ᠳᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ( ᠑᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠗ᠧ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠡ‍᠃ ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ᠃ ᠖ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᢉ᠃ ᠠᠨᠠᠷ (ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩ᠋ᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠕᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠖ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ )

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠆ ᠮ᠃ ᠢᠷᠮᠡᢉᠦᠨ ( ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ “ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠥᠷᢉᠦᠭᠡ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠖ – ᠑᠑ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠫ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ (ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ “ᠣᠳᠤ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠗᠆᠑᠐ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)
᠘᠆᠑᠑ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠢ‍᠃ ᠤᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠰᠣᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠑ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠨ᠋᠃ᠪᠣᠯᠤᠷᠮ᠎ᠠ (ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠑᠖᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠑ ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ )

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠭᠡ‍᠃ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠑ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠣ᠃ᠡᠩᠭᠡᠪᠠᠰᠠᠩ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠑ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠨ᠃ ᠦᠷᠴᠠᠢᠢᠬᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩ᠋ᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠐ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

᠑᠒ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠦ‍᠂᠃ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠨ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠴᠢ‍᠃ ᠥᠨᠢᠷᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ (ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠪ᠃ ᡀᠠᠭᠪᠠᠴᠢᠮᠡᠭ (ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠪ᠃ ᠪᠢᠯᠢᢉᠦᠨᠰᠠᠷᠠᠨ (ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠔᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠲᠥ‍᠃ᠴᠡᠩᠳᠦ (ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩ᠋ᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

ᠢ‍᠃ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)

“ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᢉᠲᠡᠨ ᠠᠩᢉᠢ” ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠋᠋᠋᠋᠋ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᢉᠰᠡᠨ ᠑᠑ᠳ ᠠᠩᢉᠢ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠ‍᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᢉᠰᠡᠨ ᠑᠑ ᠠ‍ ᠠᠩᢉᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠲᠢᠲᠢᠮ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠠ‍᠃ᠴᠡᠸᠡᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᢉᠰᠡᠨ ᠑᠐ᠪ ᠠᠩᢉᠢ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠮ᠃ ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ (ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠴᠡᢉᠴᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠦ‍᠂᠃ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠯᠵᠣᠷ ( “ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠦ ᠲᠥᠪ”᠆ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠪ᠃ ᠣᠶᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠲᠢᠲᠢᠮ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠡ‍᠃ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠶᠤᠨᠯᠢᠭ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)

ᠫ᠃ ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ (ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ “ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠩ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠦᢉᠴᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠪ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (ᠮᠣ‍ ᠢ‍ ᠰᠤ‍  ᠢᠢᠨ ᠒ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ)

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠪ᠃ ᠬᠠᠩᠳᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ (ᠱᠤ‍ ᠲᠧ ᠢ‍ ᠰᠤ‍  ᠢᠢᠨ IOT᠒᠆ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ᠋  ᠤᠨ ᠓ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ )

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠷ᠃ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠣᠯᠤᠷ (“ᠣᠶᠤᠲᠤ” ᠤᠷᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠡᢉᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ: ᠡ‍᠃ᠠᠷᠪᠢᠨ (ᠮᠤ‍ ᠪᠠ‍ ᠢ‍ ᠰᠤ‍ ᠆  ᠢᠢᠨ ᠑ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ)

– ᠰᠢ‍᠃ ᠨᠡᠷᠡᢉᠦᠢ (ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠦᠯᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ)
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠒᠐ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ:

ᠪ᠃ ᠴᠡᠴᠡᢉᠮ᠎ᠠ (ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠐ᠭᠡ‍ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠰᠢ‍᠃ ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠒ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ )
ᠪ᠃ ᠤᠷᠠᠨᠭᠣᠣ᠎ᠠ (ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠡ‍᠃ ᠡᠩᠭᠡᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ (“Olimpus GYM”᠆  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠡ‍᠃ ᠭᠠᠩ᠋ᠭᠠᠩᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ (᠖᠗ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠥ᠃ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (᠕᠒ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ )
ᠡ‍᠃ ᠠᠯᠲᠠᠵᠢᠨ( ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ “ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠘ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ )
ᠡ‍᠃ ᠨᠣᠮᠢᠨᠵᠢᠨ (ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ “ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠘ᠪ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)


ᠴᠥ‍᠃ ᠨᠣᠷᠫᠢᠯ (᠑ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ )
ᢉ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ (᠒᠓ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ )
ᠪ᠃ ᠴᠡᠪᠡᠯᠮ᠎ᠠ (ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠑ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠡ‍᠃ ᠤᠷᠠᠨᠭᠣᠣ᠎ᠠ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠡ‍᠃ ᠪᠠᠲᠤᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ (ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ” ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
᠑᠔᠃ ᠰᠢ‍᠃ᠰᠢᠷᠨᠢᠩ (“ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠶᠤᠨ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠴᠤ‍᠃ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ (ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠑᠙ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ)
ᠰ᠃ ᠴᠡᠩᠳᠦ- ᠠᠶᠤᠰᠢ (ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠗ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ)
ᠪ᠃ ᠨᠢᠮᠠᠸᠴᠢᠷ (ᠭᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ᠋ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ )
ᠰᠢ‍᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ (ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠒ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠪ᠃ ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ (ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ – ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠪ᠃ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᢉᠦᠳᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)