Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

“ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ” ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᢉᠴᠢ “ᠥᢉᠬᠥᠭᠡᠮᠵᠢ ᠠᠷᠬᠠᠳ”᠂ “ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠳᠤᠨ”ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠡ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ “ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ” ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ “ᠥᢉᢉᠦᠭᠡᠮᠵᠢ ᠠᠷᠬᠠᠳ” ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠒᠐᠐᠐ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠑᠓᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠓᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠤ᠂ ᠓᠐ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠡᠢᠢᠻᠧᠷᠢ᠂ ᠻᠣᠹᠧ ᠱᠣᠫ  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠔ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠕᠐ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠒᠕ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠷ ᠲᠠᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠋ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮᠥᠨ ᠡᠳᠦᠷ “ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠳᠤᠨ”ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

“ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠳᠤᠨ” ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠑᠙᠙᠒ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤ‍᠂ ᠪᠥ᠂ ᠨᠠ‍᠂ ᠭᠡᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ  ᠤᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠂ ᠲᠧᠻᠨᠤᠯᠤᢉᠢ ᠪᠠᠷ ᠑᠙᠙᠔ ᠣᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠬᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠎᠃ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠡᠰᠢᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ᠋ ᠒᠐᠐᠐ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᢉᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠒᠐᠑᠑ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠼᠧᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ Armos ᠪᠷᠧᠨ᠋ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠑᠖ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠑᠕ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠥᠭᠡᠰᠢᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠖᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠥᠰ ᠲᠡᠢ ᠢᠮᠫᠤᠷᠲ᠋  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷᠡᠰᠬᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᢉᠦᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠧᠻᠨᠢᠭ᠂ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᢉᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᢉᠳᠡᢉᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃
“ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠳᠤᠨ”ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠭᠡᠰᠢᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠷᠦᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᢉᠳᠡᠬᠦᠨ ᠎ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠻᠰᠫᠤᠷᠲ᠋ᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃