Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠐᠒᠒᠓ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᢉᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠻᠣᠮᠠᠨᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠤᠢᠬᠡ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠐᠑᠒᠙ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠐᠒᠒᠓ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃

“ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᢉᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ”᠆᠆  ᠢ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᢉᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠻᠣᠮᠠᠨᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ  ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠬᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᢉᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠳ ᠎ ᠢᠢᠠᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠓᠂᠓ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠷᢉᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠲᠥᠷᠦᢉᠰᠡᠳ ᠲᠥ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ᠋ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠐᠑᠒᠙ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠐᠒᠒᠓ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠲᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᢉᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠯ ᠡᢉᠦᠰᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ  ᠢᠢᠠᠨ ᠵᠥᠪ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃