Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠥᠳᠡ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ᠋  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᢉᠦᠳᠡ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

“ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᢉᠦᠳᠡ” ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠗᠐ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠵᠣᠷᠴᠢᢉᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠐ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠩ  ᠢᠢᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠕ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠩ  ᠢᠢᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᢉᠦᠯᠳᠡᠭ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠎᠃
ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᢉᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠨ‍ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᢉᠦᠳᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠽᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠒᠐᠑᠘ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠎᠃

ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠻ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠨ‍ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠨ‍ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᢉᠳᠡᢉᠰᠡᠨ᠃

ᠮᠥᠨ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠻ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠑᠐᠐ ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠷ ᠲᠠᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ᠋ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᢉᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠒᠐᠒᠑ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠑᠐᠐ ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᢉᠰᠡᠨ ᠤ ᠘᠐ ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠷᠠᠨᠽᠢᠲ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠒᠐ ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠮᠫᠤᠷᠲ᠋  ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠑᠓᠐ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᢉᠦᠨ ᠤ ᠗᠕ ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠮᠫᠤᠷᠲ᠋  ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᢉᠳᠡᢉᠦᠯᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠡᠷᢉᠢᠯᠲᠡ ᠑᠓᠂᠖ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮ᠂ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᢉᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠡᠷᢉᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠒᠐ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮ᠂ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᢉᠦᠳᠡ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦ᠋ᠳ ᠢ᠋ ᠬᠠᠩᢉᠢ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨᠰᠤᠬᠠᠢᠢᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠦᠷᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠦᢉᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠡᠷᢉᠦᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠢᢉᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠳ ᠢ᠋ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᢉᠵᠢᢉᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᢉᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᢉᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃