Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ᠎  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠪᠠ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠑᠐᠐ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠳ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᢉᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᢉᠦᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᢉᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠ‍᠃ ᠰᠣᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠑᠙᠒᠓ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠐᠒ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠖ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᢉᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠋ “ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ” ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃


ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰ᠂ ᠠᠩᠯᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠋᠂ ᢉᠧᠷᠮᠠᠨ᠋ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠑᠙᠒᠖ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᢉᠦᠰᠦᢉᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᠔᠐ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠕ ᠨᠢ ᢉᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠑᠙᠓᠐ ᠣᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠰᠢᢉᠦᠷ᠂ ᢉᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠮ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠮ᠂ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠤᠯᠢᠨ᠂ ᠧᠦᠷᠤᠫᠠ ᠬᠥᢉᠵᠢᠮ ᠢ᠋ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠑᠙᠔᠒ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠦᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᢉᠦᠰᠦᢉᠴᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᢉᠰᠡᠨ᠂ ᠑᠙᠕᠖ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠑᠙᠖᠐ ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᢉᠰᠡᠨ᠂ ᠑᠙᠖᠕ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᢉᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᢉᠦᠯᠦᢉᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᢉᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᢉᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠣᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠡᠢ᠃


ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠙᠂᠐᠐᠐ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠡᢉᠦᠰᠦᢉᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠢᠢᠪ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᢉᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠑᠑ ᠮᠥᠩᢉᠦ᠂ ᠒᠒ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᢉᠦ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠪᠢᠣᠯᠤᢉᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃