Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ XVII ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ᠋ “ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠴᠢ” ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ᠋ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠢᠡᠷ  ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᢉᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦ᠋ᠳ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠶ᠋ᠢ:
ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ᠂
ᠲᠥᠷᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠹᠢᠯᠤᠰᠤᠹᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠳᠣᠻᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠴᠡᠷᠢᠩᠫᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃
ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠬᠡ” ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠴᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠡᠩᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶᠡᠩᠴᠢ᠂

ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ” ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠡᠷᠢᢉᠦᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠑ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠩᠬᠠᠩᠳᠤ᠂
ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠣ‍᠂ᠤ‍᠂ᠶᠡ‍᠂ᠰᠤ‍᠂  ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠯᠤᠰᠤᠹᠢ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠦᠮᠡᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“ᠡᠨ ᠰᠢ‍ ᠡᠰ” ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠣᠷᠵᠢᠨᠠᠮᠵᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷ᠂
ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“ᠴᠢᢉᠯᠡᠯ” ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠡᢉᠮᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠤᠮᠴᠡᠩᠳᠦ᠂
“ᢉᠷᠢᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠵᠢ ᠫᠷᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠲ᠋ᠢ‍” ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠡᠩᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠆ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠂
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠭᠣᠮᠪᠤᠸᠴᠢᠷ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠷᠠᠨᠰ ᠯᠣᠵᠢᠰᠲ᠋ᠢᠻ” ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᢉᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠮᠢᠬᠠᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“᠒᠕ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠪᠠᠭ” ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᢉᠦᠯᠦᢉᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠣᠮᠪᠤᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂
ᠡᠷᠡᢉᠦᠯ ᠢ᠋ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠡᢉᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠭᠡᢉᠰᠢᠯᠡᢉᠦᠯᠬᠦ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ“ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠭᠡᠨᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠰᠣᠭᠤᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᢉᠴᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠰᠣᠭᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠻᠯᠢᠨᠢᠻ ᠦ᠋ᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂


ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
“ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ” ‍᠆  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤ᠋ ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂
ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ  ᠢᠢᠠᠷ:
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠷᠢᠨᠴᠡᠨᠳᠠᠭᠪᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᢉᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦ᠋ᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦ᠋ᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ᠋ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃