Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠐ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠑᠐᠂᠔᠂ ᠑᠐᠂᠗᠂ ᠑᠐᠂᠙ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ ᠢ᠋ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠡᠷᢉᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠠᠱᠻᠠ  ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ᠂
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠫᠤᠨᠴᠣᠭᠪᠠᠯᠵᠣᠷ  ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ᠂
ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠳ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᡀᠠᠭᠪᠠᠸᠴᠢᠷ᠂
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠤᠭ᠋ᠠᠠᠠᠪᠠᠶᠠᠷ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠳᠡᢉᠦᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠯᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣᠷᠵᠢ᠂
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠣᠭᠰᠤᠮ  ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠤᠳ᠂
ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠨᠢᠮᠠᠳᠠᠸᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:

ᠬᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠨᠠᠮᠵᠠᠯᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ᠂
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠬᠠᠶᠠᠩᠬᠢᠷᠸᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢᠮᠠᠩᠨᠠᠢ᠂
ᠬᠥᠪᠰᠦᢉᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠡᠷᠢᠩᠪᠠᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠳᠪᠠᠪᠤᠤ᠂
ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠡᢉᠦᠩᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠷᠪᠤᠰᠠᠮᠪᠤᠤ᠂
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠢᠶᠡᠲᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠴᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠢ᠂
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠣᠷᠯᠢᠭᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠪᠠᠶᠠᠷ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩ᠋ᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠵᠠᠷᠷᠠᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠡᠷ- ᠣᠳ᠋ᠳ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩ᠋ᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠩᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠲᠥ᠋ᠷᠦ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩ᠋ᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ  ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠆ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠵᠠᠮᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂
ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠦᠯᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠡᠷᠢᠩᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ᠂

ᠮᠥᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠒ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠑᠒᠂᠔᠂ ᠑᠒᠂᠕ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ ᠢ᠋ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ:
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠥᢉᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠭᠣᠨᠴᠤᠭᠳᠠᠷᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠲᠤ᠂
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨᠵᠦᠢᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠭᠠᠩᠬᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ