Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠰᠠᠷ ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠒᠕᠖ ᠪᠥᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ‍᠂ ᠪᠠᠲᠤ- ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠥᠯᠡᠪᠡ

XVII ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ᠋ “ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠴᠢ” ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠒᠐᠒᠓ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠙᠆ ᠐᠆  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠳ ᠲᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠷᢉᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠ‍᠂ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠫᠥ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᢉᠦᠰ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠢ‍᠂ ᠰᠠᠩᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠣ᠂ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᢉᠦᠲᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠒᠕᠖ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠣᠳᠤᠭᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠳᠦ:
ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠ‍᠂ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂
ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠣ᠃ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ
ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪ᠂ ᠪᠠᠲᠤ- ᠥᠯᠵᠡᠢ
ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮ᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠎᠃
XVII ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ᠋ “ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠴᠢ” ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠒᠕᠖ ᠪᠥᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ:
ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦ᠋ᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ- ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᢉᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃
ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠦᠵᠦᢉᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃
ᠪᠥᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠤᠢᠬᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠳ᠋ᠦ “ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ” ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃