Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠪᠠ

XVII ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ᠋ “ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠴᠢ” ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᢉᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᢉᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠮᠪᠤᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨ- ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠳ  ᠢᠢᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠬᠡ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᢉᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠭᠡᠳ ᠘᠑᠆᠙᠙ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠤᠳ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠤᠤᠳ:

ᠴᠡᠷᠢᠩ ᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠮᠡᠳᠴᠡᠷᠢᠩ /ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ/
ᠳᠠᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ /ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠠᠰᠠᠨ/
ᠵᠢᢉᠵᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᢉᠦᠩ᠋ᠭᠠᠳᠠᠰᠢ /ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠬᠡ/
ᠲᠠᠩ᠋ᠭᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ /ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ/
ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ /ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ/
ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ /ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᢉᠧᠨᠧᠷᠠᠯ/
ᠯᠣᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠩᠨᠠᠳᠮᠢᠳ /ᠪᠠᠭᠰᠢ/
ᠳᠤᠩᠬᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ /ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ/
ᠬᠠᠢᠢᠳᠤᠪ  ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᢉᠵᠠᠮᠴᠣ /ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ/