Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠡ᠃

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠢᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ᠂
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠥᠪ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠧᠮᠣᠳᠢᠶᠠᠯᠢᠽ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠮᠠᠬᠦᠢᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠠᠴᠤᠷᠠᠯ᠂
《ᠮᠡᠯᠲᠡᠰ ᠮᠧᠳ᠋》 ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠴᠢᠮᠡᠭ᠂

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌》ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠠᠨᠭᠴᠭ ᠤ ᠨᠢᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠥᠪ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠭᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠯᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠢᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠯᠢᠨᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂
《ᠬᠦᠷᠢᠢ᠎ᠡ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠲᠥᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠢᠰᠢᠵᠠᠨᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠥᠪ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠸᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠮᠠ᠂
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

《ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡ》 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠢᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠯᠢᠨᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠫᠡᠷᠢᠡᠯᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠶᠤᠰᠢ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠢᠢᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠴᠡᠷᠡᠩ᠂
ᠡᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠫᠣᠯᠢᠺᠯᠢᠨᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠᠩᠬᠦᠢᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠮᠪᠤᠢᠯᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠲᠠ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 《ᠴᠡᠨᠭᠳᠤ -ᠣᠭ᠍ᠶᠤ》ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠸᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠥᠩ᠋ᠭᠥᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂
ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠴᠢ ᠨᠠᠨᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂
ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
ᠭᠣᠪᠢᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 《ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ》 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠣᠢᠢᠮᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂
ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠸᠠᠺᠴᠢᠨᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠭᠳᠠᠭᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠯᠮ᠎ᠠ᠂
ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ᠂ ᠰᠣᠭᠣᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠣᠭᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠨᠭᠳᠦ᠂

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠄

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠬᠤ᠂
《ᠲᠣᠳᠣ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠮᠧᠳ᠋》 ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠮ ᠠ᠂
《ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠲᠥᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠣᠢᠢᠳᠠᠭᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ᠂ ᠰᠣᠭᠣᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ ᠃
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠃