Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠦᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠦᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠥ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰ᠂ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ 2023 ᠣᠨ ᠤ 07 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 10᠍  ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠷᠥᠰᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠮ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠭᠦᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠥ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠣᠪᠢᠶᠧᠺᠲ ᠦᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠲᠥᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩ᠋ᠭᠡ ᠢᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠥ ᠥᠷᠲᠥᠵᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠢᠯᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

4᠂800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

2023 ᠣᠨ ᠤ 07 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 07 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 08.00 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠣᠩ᠋ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠤᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠂ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠨ 18 ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩ᠋ᠭᠢ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 4᠂800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ 403 ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ 80 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ 900 ᠮᠧᠲᠷ ᠺᠤᠢᠪ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠢᠢ 300 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠧᠾᠠᠨᠢᠽᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠢᠢᠷᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

108 ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠥ ᠤᠰᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 27 ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠵᠠᠮ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

11 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠣᠲᠠᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠄

ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠨ 1᠂ 25 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ 《ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠯ》 ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ᠂
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠍ ᠦᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ /ТЭЦ-3/ ᠍ ᠢᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ᠂
ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ /S’Outlet/
ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
11 ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠮ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ 5 ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠷ ∙ ᠭᠠᠨᠳᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠡᠲᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠰᠬᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ ᠢᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 52 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 14᠂ 15᠂ 17᠂ 19 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ-ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠮᠣᠷᠢ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠨ 18᠂ 19 ᠳ᠋ᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ-ᠱᠠᠳᠢᠪᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳ᠂ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 21᠂ 27 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ-ᠳᠠᠷᠢ-ᠡᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ 32 ᠮᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 20 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠨ 53᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠨ 52 ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ 90 ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ 17᠂ ᠰᠣᠩ᠋ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠍ ᠳᠦ 20 ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡᠯᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠯᠪᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠣᠪᠣᠷ ᠤᠨ 100 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷᠭᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠨ-ᠬᠢᠯᠢᠰ᠂ ᠷᠢᠤᠧᠷ ᠭᠠᠷᠳᠧᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 250 ᠤᠷᠲᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠢ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠬᠥᠷᠥᠩ᠋ᠭᠡ ᠡᠴᠡ 2.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃