Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠺᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠪᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ᠂ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 309 ᠲᠣᠨ᠋ᠨ‍ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠣᠩ᠋ᠭᠣᠴᠠ ᠢᠢ 16 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 20 ᠍ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠄

• ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ 400 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢᠢᠲᠠᠢ᠂ 33.4 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲ-100 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ 11 ᠲᠣᠨ᠋ᠨ‍ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ ᠭᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂

• ᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ 2᠂5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 128 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠽᠢᠯ-130 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂

• ᠵᠢᠭᠯᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ 1.4 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ 54 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠪᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ 6 ᠲᠣᠨ᠋ᠨ‍ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 34.7 ᠲᠣᠨ᠋ᠨ‍ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠲᠣᠰ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠵᠢᠭᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃