Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ

ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ 100 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠠᠷᠢ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠥ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠡ᠃

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠭᠷᠤᠨᠤᠮᠢᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ 《ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠲᠷᠧᠢᠳ᠋》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠠᠭᠷᠣᠨᠣᠮᠢᠴᠢ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠧᠾᠠᠨᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠡᠮᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠤᠯᠠᠳ᠂
ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠡᠩᠬᠡᠪᠤᠯᠭᠠᠨ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ᠂
ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠦᠢᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠣᠮᠪᠠᠢᠢᠨᠴᠢ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠪᠤᠷᠤ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠂
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
《ᠠᠭᠷᠣ᠊ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠢᠢᠮᠣᠷᠢᠰᠠᠨᠭ᠌᠂
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠡᠷᠡᠩᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠰᠡᠩ᠋ᠭᠡ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠳ᠋ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠪᠠᠶᠠᠷ᠂

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᢈᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠸᠣᠯᠣᠳᠢᠢ ᠠ᠂
ᠮᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
《ᠭᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠎》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠴᠤᠭᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮᠰᠢᠷ᠂
ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠯᠠᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠮᠤᠢᠩᠬᠡ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠭᠠᠴᠤᠷᠠᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠴᠢ ᠠᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ᠂
《ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ》 ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠴᠢ ᠳᠠᠰᠢᠴᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ᠂
ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠂
ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠢᠢᠠᠷ᠄
ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠭᠤᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠫᠤᠵᠤ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠴᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠬᠠᠸᠯᠠᠱᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠸᠰᠠᠮᠧᠲ᠂
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠫᠦᠢᠷᠪᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠ᠂
ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠩ᠋ᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠍ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠵᠢᠮᠢᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠬᠤᠶᠠᠭ᠂
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷᠮᠠᠷᠠᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠢᠢᠠᠷ᠄
ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦᠲᠡᠢ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠣᠮᠪᠠᠢᠢᠨᠴᠢ ᠷᠠᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠤᠢᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ ᠴᠡᠷᠢᠩᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠲᠤ᠂
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠹᠠᠮᠢᠯᠢ ᠹᠥᠥᠳ᠋ᠰ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠳᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ- ᠲ᠋ᠣᠭᠣᠰ᠂
《ᠮᠡᠲ᠋ᠠ ᠠᠭᠷᠣ᠊》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦᠢᠷᠥ᠂
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠱᠠᠮᠠᠷ ᠫᠢᠲ᠋ᠣᠮᠨᠢᠺ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ᠂
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠬᠠᠨᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠢ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠧᠾᠠᠨᠢᠭᠴᠢ ᠮᠢᠾᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂
ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠥ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠢᠠᠷ᠄
ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢ᠂ ᠣᠮᠤᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠵᠠᠷᠷᠠᠭᠴᠠ᠂
《ᠸᠧᠲ᠋ᠫᠣᠮ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠠᠨᠭᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠂
《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠠᠭᠷᠣᠨᠣᠮᠢᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠦᠢᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂
《ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠍ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠷᠡᠨᠴᠢᠨᠬᠠᠨᠭᠳᠤ᠂
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠠᠮᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠪᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃ 
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃