Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠴᠢ᠊᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ 112 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠢᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠥᠪ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠥ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ᠂
ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ᠊ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠲ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠯᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠲᠡᠲᠦ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠡᠮᠢ᠍ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠲ᠋ᠢᠺ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠯᠠᠪ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠲ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠢᠢᠵᠢᠯᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠵᠡᠩᠳᠠᠭᠪᠠ᠂
《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ᠋ᠣᠷ ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠲᠤᠢᠨᠷᠥᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋᠂
ᠠᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰᠰᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠴᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠭᠣᠩ᠋ᠭᠣᠷ᠂
《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠡᠮ ᠢᠮᠫᠧᠺᠰ ᠺᠣᠨ᠋ᠼᠧᠷᠨ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠨᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠠᠪᠰᠠᠮᠪᠤᠤ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠯᠣᠭᠠᠷᠢᠹᠮ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠣᠮᠪᠣᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ᠂
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ 《ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ-ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ》 ᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠢᠴᠡᠷᠡᠩ᠂
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠳᠦᠢᠩᠬᠡᠬᠤᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠣᠷᠭᠢᠯ》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠵᠤᠩ᠂
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ᠂ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠴᠡᠳᠡᠨᠭᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 97 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠰᠡᠩ᠋ᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨᠪᠠᠲᠤ᠂

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
《ᠭᠠᠽᠣᠫᠷᠤᠸᠤᠳ᠋ ᠰᠣᠶᠤᠢᠽ ᠸᠣᠰᠲ᠋ᠣᠺ》 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠭᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂
《ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ》 ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠣᠭᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
《ᠪᠤᠶᠠᠨ-ᠣᠳᠣ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠸᠠᠩ᠋ᠭᠤᠨᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
《ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ-ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠣᠳᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂
《ᠤᠷᠠᠨ ᠥᠬᠢᠳ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠷᠠᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ᠂
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠴᠣᠭᠵᠤᠯ》 ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠱᠣᠩᠬᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂
ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠡᠨᠭᠳᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠭᠠᠨᠭᠲᠡᠮᠦᠷ᠂
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠶᠤᠨᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠳᠤᠢ᠂
《ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠷᠤᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ》 ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠂
ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠰᠣᠭᠣᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠣᠳᠬᠠᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠮᠤᠳᠤ》 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠨᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ᠂
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠡᠳᠡᠨᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠭᠵᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂
《ᠹᠢᠯᠢᠫᠰ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠠᠷᠢᠯᠳᠢᠷᠠᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ᠂
ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠯᠣᠰᠣᠯ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠩ᠋ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠪᠵᠤᠩᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂
ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠢᠢᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠦᠰᠥ᠂
《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ》 ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ᠂
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
《ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠨᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠭᠴᠡᠴᠡᠭ᠂
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠴᠡ᠊᠂ ᠳᠤ᠊᠂ ᠪᠥ᠂ ᠡ᠊᠂ ᠴᠢ᠊᠂ ᠍ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠥᠨᠢᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠠᠨ᠂
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠢᠯᠠᠷᠮᠣᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠠᠶᠠᠷ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂
ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠸᠠᠵᠠᠪ᠂
ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠬᠣᠷᠯᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂
ᠲᠥᠪ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᡀᠠᠬᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄
ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠧᠨᠨᠢᠰ ᠤᠨ《ᠣᠴᠢ》 ᠺᠯᠤᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂
ᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠥᠪ》 ᠺᠯᠤᠢᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ 73 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠠᠩᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠌-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠳᠠᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠡᠷᠯᠢᠹᠲ᠋ᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠢᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃
ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠳᠥ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃