Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ᠊᠂ ᠳᠠᠰᠢᠵᠡᠭ᠍ᠪᠡ ᠳᠥ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ

XVII ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ 《ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠦ ᠡᠬᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠢᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠥᠰᠬᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠵᠡᠭ᠍ᠪᠡ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠩᠪᠣ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠡᠷ᠄

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠠᠵᠠ ᠢᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠥ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠥ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠳᠳᠤᠩᠪᠠ᠂

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠥᠵᠥᠭᠡᠴᠢᠠ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠢᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠳᠠᠭ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠲᠠᠢᠢᠵᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ᠂

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠥ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠡᠷ᠄

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ᠂ 《ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ》 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠥᠬᠥᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠩᠳᠠ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠵᠠᠮᠴᠤ᠂

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ》 ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠦᠷᠴᠢᠭ ‍ᠥᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠ᠂

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠣᠨᠠᠮ᠎》 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠵᠠᠮᠴᠤ ᠢᠢᠨ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ᠂

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠭᠥᠯᠳᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠩᠳᠠᠩᠳᠥᠭᠴᠢᠩᠯᠢᠩ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠲᠡᠩ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦ᠋ᠦ᠂

ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠰᠢ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠭᠷᠤᠨᠤᠮᠢᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 《ᠰᠲ᠋ᠷᠧᠠᠮ》 ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠩᠳᠤ᠂

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠭᠥᠯᠳᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠠ᠊᠂ ᠰᠢ᠊᠂ ᠤ᠊᠂ᠥ᠊᠂  ᠶᠡ᠊᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ᠂

ᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠠ᠊᠂ ᠠ᠊᠂ ᠪ᠊᠂ ᠪ᠊᠂》 ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠡᠳᠡᠨ-ᠶᠢᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

《ᠬᠣᠣᠰ-ᠠᠵᠠ ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨᠠᠮᠵᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ᠂

《ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩ᠋ᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠻᠣᠮᠪᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠨᠵᠠᠷᠠᠭᠴᠠ᠂

《ᠨ᠊᠂ ᠸ᠊ᠮ᠂ ᠴ᠊᠂》ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠭ᠍ᠵᠡᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠩᠳᠠᠸᠠ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠥᠷᠢᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠨᠡᠢᠢ᠊᠂ ᠨᠡᠢᠢ᠊᠂ ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠳ᠋ ‍ᠥᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠴᠣᠮᠪᠣ》 ᠡᠮ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠸᠠᠩᠲᠠᠶᠠ ᠢᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ-ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂

ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋᠂ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠢᠨ᠋ᠵᠧᠨᠧᠷ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ ᠠ᠂

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠬᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ》 ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂

ᠬᠥᠮᠥᠨ ‍ᠥ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠧᠨ᠋ᠲ》 ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠣᠷᠵᠢᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠩᠬᠣᠷᠯᠤ᠂

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠥᠪ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠰᠣᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂

ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠥ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠮᠠᠻᠰ ᠷᠥ᠋ᠥᠳ》ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠢᠮᠢᠳᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠥᠷᠢᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯ》 ᠤ᠊᠂ ᠨ᠊᠂ ᠥ᠊᠂ ᠠ᠊᠂ ᠠ᠊᠂ ᠲ᠊᠂ ᠥ᠊᠂ ᠭᠠ᠊᠂ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠭᠥᠯᠳᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠨᠠᠮᠢᠷᠠ ᠮᠧᠳᠢᠶᠠ》 ᠬᠢ᠊᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠻᠥ᠂ ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃
ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠳᠥ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃