Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ 10.4᠂ 10.7᠂ 10.9 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ 12.4᠂ 12.5 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠥ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠤᠩᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠤᠯᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠲᠤᠮᠥᠶᠩᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠬᠦ᠋ᠦ᠂

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠸᠴᠢᠷ᠂

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠵᠣᠷᠢᠭ᠂

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠫᠦᠷᠪᠦᠸᠴᠢᠷ᠂

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ-ᠥᠷᠨᠢᠬᠥ᠂

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠩᠵᠠᠪ᠂

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠮᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ᠂

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠵᠢᠭ᠍ᠵᠢᠳᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ-ᠥᠯᠵᠡᠢ᠂

ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠠᠢᠢᠪᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠦᠳ᠋ ‍ᠥᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ᠂

ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠡᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠸᠠᠩ᠂

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠳᠠᠯᠠᠢ᠂

ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩ᠋ᠭᠣᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂

ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠡᠳᠡᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ᠂

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠡᠳᠡᠨᠰᠣᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ᠂

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠂

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠡᠮᠪᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷᠪᠠᠨᠢ᠂

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠤᠲᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠂

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠣᠢᠢᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭᠡᠷᠡᠯ᠂

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠱᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠰᠢᠯᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠥᠰᠬᠦ-ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂

ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠵᠠᠮᠶᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭᠠᠴᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠴᠣᠭᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠲᠤᠮᠥᠶᠩᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠷᠠᠰᠢᠨᠬᠦ᠋ᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠩᠳᠣᠷᠵᠢ᠂

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠥᠨᠢᠷᠪᠠᠶᠠᠷ᠂

ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠣᠭᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠣᠪᠤᠤᠳᠣᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠨᠵᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠩ᠋ᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠳᠠᠸᠠ᠂

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠢᠢ᠄

ᠭᠣᠪᠢᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠢᠪᠠᠤᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠢᠳ᠂

ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ᠂

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨᠲᠠᠮᠢᠷ᠂

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠯᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃