Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ

XVII ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ 《ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠦ ᠡᠬᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ 08᠄00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ ᠠ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠢ ᠴᠡ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠢᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠌ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ᠄

《ᠵᠡ ᠬᠥ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ

ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ

ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠩᠪᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠠᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠰ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠦᠰᠦᠯᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠥ ᠨᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠰ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠦᠰᠦᠯᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠦᠭᠴᠢᠩᠯᠢᠩ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᡀᠠᠷᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ᠊᠂ ᠵᠢᠪᠵᠤᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠥᠩ᠋ᠭᠡ ᠢᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠡ᠃