Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤ᠊᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣᠨ ᠪᠢᠣ‍ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ 《ᠮᠣᠨ᠌ᠫᠧᠯᠯᠧᠲ᠋ᠰ》 ᠬᠠ᠊᠂ ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤ᠂ ᠍ ᠳᠥ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ 《ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠣ‍ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ 《ᠮᠣᠨ᠋ᠫᠧᠯᠯᠧᠲ᠋ᠰ》 ᠬᠠ᠊᠂ ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤ᠂ ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠥ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 2.500 ᠲᠣᠨᠠ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 125 ᠲᠣᠨᠠ ᠢᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤ᠊᠂ ᠪᠥ᠊᠂ ᠨᠠᠢ‍᠂ ᠭᠸ‍᠂ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠻᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠪᠥ‍᠂ ᠨᠠᠢ‍᠂ ᠰᠤ‍᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠣ‍ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠮᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠤᠰᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠪᠢᠣ‍ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠻᠯᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠥ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠬᠤ᠂ 《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠥ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠢᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ 60᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ 60-80 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠥᠷᠭᠥ ᠪᠡᠷ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠪᠢᠣ‍ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠪᠤᠲᠠ᠂ ᠰᠥᠭᠡᠭ᠌᠂ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠥ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠣ‍ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠢᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩ᠋ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ 10-14 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠩ᠋ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠢᠢ ᠰᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠥᠪᠰᠦᠢᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ 150 ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠲᠤᠨᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 10 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 170 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠ᠂ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠮᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃