Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

ᠨᠣᠯᠣᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠻᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ 《ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ 《ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ-ᠥᠯᠵᠡᠢ》᠂ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠻᠠᠱᠧᠮᠢᠷ》 ᠬᠠ‍᠂ ᠬᠤ‍᠂ ᠻᠤ᠂ ᠍ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ-ᠥᠯᠵᠡᠢ》ᠬᠠ‍᠂ ᠬᠤ‍᠂ ᠻᠤ᠂

ᠲᠤᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠪᠢ》 ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠻᠠᠱᠧᠮᠢᠷ》 ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠪᠣᠳᠢᠶᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠢᠶᠠ》ᠪᠷᠢᠨ᠋ᠳ᠋ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2005 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠲᠥ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠢᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠣᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ 150 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 100 ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ 410 ᠲᠣᠨ᠋᠋ᠠ ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠨᠣᠯᠣᠤᠷ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ 60 ᠲᠣᠨ᠋ᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠯᠣᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ 700 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠪᠡᠯ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠻᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠥᠰᠴᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠶᠡᠷᠭᠥ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠯᠣᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠻᠰᠫᠣᠷᠲ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 400 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠ᠂ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 4-5 ᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠥᠩ᠋ᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ-ᠥᠯᠵᠡᠢ》ᠬᠠ‍᠂ ᠬᠤ‍᠂ ᠻᠤ᠂ 2023 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠥ 20 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 20 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠩ᠋ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 1.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠥᠯᠦᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ 700 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2023 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ 2.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠻᠠᠱᠧᠮᠢᠷ》ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ

ᠲᠤᠰ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠯᠣᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠯᠣᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠮᠥᠰᠬᠢᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠭᠲᠣ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠤᠵᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠨᠢ 10 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠰᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ 60 ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃