Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

《ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠦᠯᠢ》 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ‍ᠥᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠥ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠸᠳᠠᠯᠢ ᠬᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 《ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠦᠯᠢ》 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ‍ᠥᠨ 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠢᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠪ ‍ᠥᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠥ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠸᠳᠠᠯᠢ ᠬᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠡ᠃

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠢᠢ᠄

 • ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠮᠡᠨᠳᠥ ᠢᠢ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠡᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭᠥᠯᠬᠥ᠂ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠥᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠵᠥ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠳᠥ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠳᠥ ᠪᠤᠳᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠡᠳᠡᠨᠳᠥᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ᠋ᠶᠠ᠂

ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠥ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠥ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠢᠢ᠄

 • ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠥ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠥᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠥᠩ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠬᠴᠢᠳ ‍ᠥᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ‍ᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠥ ᠳᠥ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠷ ᠡ ᠪᠥᠳᠥᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠮᠢᠭ᠌ᠮ᠍ᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠢᠠᠷ᠄

 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠵᠠᠩᠴᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠵᠤᠤᠷ᠂
 • ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠢᠠᠷ᠄

 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠮ ᠠ᠂
 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠽᠢᠨ᠌ ᠠ᠂
 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠡᠶᠡᠩ ‍ᠥᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩ᠋ᠭᠡ᠂
 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠢᠢᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ᠂
 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠨᠢᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂
 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠷ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ᠂
 • ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠥᠬᠡᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ᠂
 • ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᡀᠠᠭᠪᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨ᠂

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠥ ᠮᠧᠳᠠᠯᠢ  ᠪᠠᠷ᠄

 • ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠥ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ‍ᠥᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠋ ᠠ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠫᠥ᠋ᠷᠪᠥ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠨᠠᠷ᠂
 • ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ‍ᠥᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠮᠢᠳ ‍ᠥᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
 • ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠥ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠭ᠌ᠮᠠᠷᠰᠥ᠋ᠷᠥᠩ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠ᠃

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠳ ᠲᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠤᠰ ᠳᠥᠪ ‍ᠥᠨ ᠥᠢ ᠠ ᠥᠢ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠥᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠥᠵᠥ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠬᠡ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠬᠥᠴᠥ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ 《ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠦᠯᠢ》 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃

1974 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 27 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ 58 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠥ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 《ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠦᠯᠢ》 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠥᠩ᠋ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠪ ᠲᠥ 2.000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠥᠰᠴᠦ ᠲᠣᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ 144 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃