Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤᠮᠫᠠᠨᠢ 330 ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ 《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ 180 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠥ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢᠢᠰᠢᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠷᠣ‍ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠥᠷᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ ᠳᠥ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠥᠬᠦᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠠ – ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠠ – ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ》ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠥ᠄

• ᠭᠣᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠥ 62 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ 21.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ 9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ 32.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ᠂

• ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠥ 82 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠯᠮᠦᠦᠰᠦᠲᠦ ᠣᠢ ᠳᠤ 68 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ᠂ ᠲᠥᠪ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠥ 14 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ᠂

• ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠥ 36 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠭᠷᠣ‍ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 53 ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠴᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ 2021-2023 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 330 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠠ-ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ 2021-2025 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ 2025-2027 ᠣᠨ ᠳᠤ 57 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ᠂ 2027-2030 ᠣᠨ ᠳᠤ 120 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠢᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠥ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ 180 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠦᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ 《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠪ᠊᠂ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠢᠢᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ ᠢᠢ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ 101 ᠰᠠᠶ᠋ ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 180 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ 56 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠠᠭᠷᠣ‍ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠥ 40 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ 22 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 35 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ 20 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠥ 3.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ 2 ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠴᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠢᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 20 ᠭᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠮᠣᠳᠣ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ》 ᠠᠭᠷᠣᠫᠠᠷᠻ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 30 ᠭᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 《ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠨ》 ᠠᠭᠷᠣᠫᠠᠷᠻ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ》᠂ 《ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ》 ᠠᠭᠷᠣᠫᠠᠷᠻ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠲᠡᠲᠦ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ᠂ ᠢᠨ᠋᠊ᠨᠣᠸᠠᠼ ᠰᠢᠩ᠋ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ 8-10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠥ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ 《ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠮᠣᠳᠣ》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠠᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠢᠯᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠥ《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》ᠬᠤ᠊᠂ ᠻᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃