Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia MeedocilekEt

 

 

MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2012 - 03 - 21

 

       

    frku^ KiedodO bEyea - foilokEiicooa ft/

    Moehgo& foroa O bEa foiecoit Bloeit BirI dO fejillejO,

    femidorejO BI Neiida \E[e! firkEoa ft/

 

    Da BiKa dO foinI frdea fca folemjileeedea firehsea \E[e! Doimea O YosO Jeehsi&, foi$ Soyo& BleeO Neoiri[A bEye* oa MeedO DebsiKljO, feja Jirge&, Seiia Seiieeea BiKa I Kisea firokEI t. Horwa iia Ji^ t bE* Hegocia Ji& HoljijO, Si% t Ji& Siljia fireK fna K bElkEt DembErildO Ce( Moica dO \E[e! Doimea O folemjileldO bEye* oa Bsogea DekE* t Da BiKa DeI bEa MeedocilejO bEii) t dO bEa Moehgo& folo_ oa DoirO iia DeriKa buA Seoeku& Neeit Heehgelogoa bEii% t.

    Neoiri[A NI fisekEI Dogorgedea O frkEt DehsI NikEa kEsiKa BleeO \E[e! Doimea O frdea fca bErimdelejO firehsea Ce( Dogele& Yosoge* fdo*, SoinI Deehcehsea fdo* Dokuyede( HeB* oa bEye* bula.

    \E[e! Doimea Neoiri[A bEye* I DemdehleK dO bEa femidore& oa

foiedosO iia foiedosO Bloeesea bEiigelI forcia iiea Heiirelea HemegeleeeO foiile_ DeI HolBeeO iia JerkEcekEt feeee_ DekEdo_ iiea KiedooekEjO, bEgecooa kEokEoa iiea f-ehKreiilejO, Doiro& Doirohseoa, Hemiyedea

Sedoa DeI bEa YosO DoirO DeI Jolgede( Joa folea.

    Seiia Seiieeea O bElkEde& DeI fna K bEye* I feii& frokEt BirI ferikuA DeresO foikEI Demdehledeit folemjile& NI felibEt bEye* Yosole& I ferikuA foikEI Demdehledeit BleeO De& t bE* DoirO Jese( fca Gergeeesea Senegecile) t DeI NeiicejO bEii) t iI foecelea DoredoI t. fna B&

Mea O foroa O firkEa BirI femidore& feeeoI dO bEa kEbsiKlK YosodeI Seiieeea foilikE* JiziI t Moia fca Moia.

    DeoleI Ji& bEyea - foilokEiicooa DO femjilda BidokE&, foeeegere& SorgemjI, foihKkEjI Byea O felI felia I NI febcireeesea kEdeit DeI Da BiKa Sene& NeiileK buja ft.

    fejilse( KidelmoricI fBkEt DekEdo_ oa iiea foiila kEreit I JelgemjilejO YeB) t foinO iia foilokEiicooa oa feji& foiile_, femidore& feeeoI foikEdereit DebjiehKI bEii) t iI SDeDisDi( oa MedekEle&, Do) t bErimda Nodelea HregoljO bEii% t. DoeeeiilebE&, foiehkErehsea foa dO feiime( oa DodogedO iia Neiida BidokEhdeKa O foiileoeBrile& 17,6 HobuA bE* foisceI. fKa fca fejO foiileoeBrI iia BidokEhdeKa O foiileoeBrile& fmonekuA foa O kuA fca bEa bEro( 60 HobuA bE* Nemehdehsea NI YegekueeO fer) t foikEI SeiisiyeeeO YosodeI foijeKlolda Moia. DeKecilea bEril) t foeeserelda iia feji& MedehdeKiica foiscO KiroehkEt forogololda iia kEmjiI t 80 DerB^ DoiKriit DO Kirohsea bEii% t.

    Helegoa HosigodO Me& Soiroit iiea DeBa Doiro& DekE* t NI

fmonekuA Ji& oa kuA fca 15,6 HobuA bE* foiskEjO 1,3 SeI t DologeI

Me& DeI BljeI.

    feiime( oa kEmjiyea dO Si% t bE* 2466 feji& oa bEiirI BI

Blgeeesea NI feji& foikEiide&, Yedegore& I bEgoregoleeO dO

NoilokElehsea NI Demji( foikEI.

    bEye* oa fna fdo* folo_ fkEt foroa O bEa Kihji& Debsi& dO foilokEI Nodo( oa fereoa firkEoa oa forogoljO BI KidelmorI BidokE& I Moehgo& folo_ oa DoirO Jese( foiedo* iie* foinelejO bEii% t.

    fereoecile&, Kimoa O frkEt iI DekEdolehsea NeiikE^ I Coeecelegea bEiigoljO BI fdokEt Ce( DO Da budea dO kujO BidokEK fca fileKO frku^ Cieeola Joii& foikEI bula. fiimO fca DoirojO foisohsea Nodo( DO bEa BidokEa bEiigoleeO YekEt foiila kEreit I fole^ foirniKljO, fejO feeeoI iia NikEjI, feii& frokEt, Kimoa BirI forosia Sego) t Geje* BirI dO bEa feeeoI femidore& iiea DoeedeBrI DeI DehjiyejO DekEhsileKlK NI Cieeola bEii% t.

    DeKecilea DoirO, Jekurgea O bEiigolol) t iia fodoridol) t, fejildea Nogooa SidorgO YosO, HeolI iI kElbErilda foikEI kErehjiKljO, firkEoa oa iiea Neiideliit frkEt fesi( DO foiilecileK frku^ fKrkEt bEa KiejekEI foeeemserlejO fejille% t kEdeit DO NeiidejO bEii% t.

    DoirO iia Joiit fca felo_ kujege* Nodo( oa fereoa firkEoa oa SorcO BlbEsoreeeO, freK& f-ehkEt, Seiia Seiieeea fejO DoiroK fesegode& dO bEiiehgO feeheeercO firehsea BikEoa Cineeesida bEa CO feeheeero& oa Doi$ dO bEiieeO Blo% t.

       

    frku^ KiedodO firkEoa ft/

 

    MoiehkEt KikEt DehrI iI frkEsiyehsea BirKoa kEmeK kEiimorili(

JiKrdea DeI NoiKrlehsea fereoa Doimea O foiila kEreit, HobuA Jeye) t foirKljI foikEdereit, Meedoa bEderejO bEiieeO Blo% t kEdeit DO MinO

bEI t foeedoeeea CO frekEljedeit foikEI. feyelgodO DomB* iiea fkEsihleKloa HeB* oa bEye* iiea DemdehlejO bEii) t \E[e! Doimea O MenI YegO Seneeesea Yisoa Kise& NI Seoekulcilea BidoK BldogeI.

    Da BiKa HeB* oa Neoiri[A bEye* iie* iiea feii& Segeeeelda, feeeemeoa Bgoro& ooa iiea KiedooekEa JolgejO, flikEt bE* iiea f-ehkEt femo*,

Doiro& iie* iiea Doibsia femogoleeit, Seiieeea SinelekEreI.

 

 

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI CekuI t iia flbEhdorjI

 

    2012 foa O 03 doge* Se* t iia 21 - O fdo*,

    DoirO iia fordoa